Åbningssiden skred
Information Det sker Museerne Udstillinger Undervisning Kontakt Museumsbutik Oversigt
Nyt fra Museum Sønderjylland Det sker Nyt fra Museum Sønderjylland
pause

Nyt fra Museum Sønderjylland

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mellemrum

marts Måned 2010


25. marts 2010

International bygningskultur frem i lyset

Af overinspektør Peter Dragsbo,

Sønderborg Slot

Siden Sønderjylland blev delt mellem to nationer, Danmark og Tyskland, har grænselandet været et mødested for nordisk og centraleuropæisk arkitektur. Det har givet grænselandet en særlig spændende arkitekturhistorisk dimension. Noget af den bedste og mest betydningsfulde nordtyske arkitektur ligger i det nu danske Sønderjylland – for eksempel det gamle amtshus i Tønder (1908), der startede den slesvig-holstenske "hjemstavnsstil", eller statsskolen i Sønderborg (1912) tegnet af nogle af Tysklands dengang mest kendte arkitekter, Bachmann og Jürgensen. Det samme gælder syd for grænsen, hvor f.eks. noget af Danmarks bedste arkitektur nogensinde ligger ved Elben i form af C. F. Hansens landsteder fra o. 1800.

Alderstrøst

Eksempel på bygning i Aabenraa, som nu er registreret: Stiftelsen "Alderstrøst / Alterstrost", bygget af Peter Callesen 1912 i den sønderjyske, næsten danske "hjemstavnsstil", som kom til at præge det tyske offentlige byggeri i årene før 1914.

Samtidig vidner Sønderjyllands bygninger fra tiden 1864-1920 om konfrontationen mellem det tyske kejserriges "nationsprojekt" og den danske modbevægelse. Side om side ligger i Aabenraa det tyske "Kreishaus" fra 1904, tegnet af statsarkitekt Friedrich Wilhelm Jablonowski, og det danske forsamlingshus "Folkehjem", tegnet af den rigsdanske arkitekt Magdahl-Nielsen – eller i Sønderborg Kejser Wilhelms marinestation i Marienburg-gotik (1906-08) over for Martin Nyrops borg for danskheden, "Sønderborghus" fra 1912.

I de mange år har vi desværre i hver vore nationalstat været blinde over for "de andres" kulturarv. Ikke mindst i Danmark har vi haft det svært med "de tyske bygninger", og næsten ingen af dem er fredet. Det vil Museum Sønderjylland nu i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen gøre noget ved. Med en bevilling på 200.000 kr. fra Kulturarvsstyrelsen skal museet i løbet af 2010 sætte fokus på registrering og formidling af den dansk-tyske bygningskultur i Sønderjylland.

Projektet kommer til at bestå af tre dele:

   •   På baggrund af flere års forskning og artikelskrivning om den

        dansk-tyske bygningskultur gennemføres nu en registrering af

        ca. 100 udvalgte bygninger, først og fremmest offentlige og

        fælles bygninger som amtshuse, domhuse, skoler, stiftelser,

        forsamlingsbygninger, frikirker, kaserner, banegårde,

        museumsbygninger mv. På baggrund af dette register

        udvælges 25 bygningsværker til særlig beskrivelse og evt.

        bygningsfredning.

   •   Samtidig udgives en populær bog om den dansk-tyske

        bygningskultur med fokus på historien og de 25 udvalgte

        bygninger – Bogen, som skrives af overinspektør Peter

        Dragsbo, Sønderborg Slot, tænkes uddelt gratis til politikere,

        kommunale forvaltninger, arkitekter, biblioteker, arkiver og

        museer i grænselandet.

   •   Endelig vil hele registreringen blive tilgængelig for

        offentligheden i en ny bygningskultur-portal på Museum

        Sønderjyllands hjemmeside, der samtidig bliver en del af

        "Historisk Atlas Syddanmark". I de kommende år vil museets

        bygningskultur-side blive suppleret med byvandringer,

        Kulturmiljørådets publikationer og andre registreringer af

        bygningskultur i grænselandet.

Målet med det hele er at synliggøre, at vi i Sønderjylland har noget helt særligt – nemlig to nationers idéer om arkitektur og byggeskik. Og vi håber, at formidlingen af denne kulturarv kan bruges både til bedre bygningsbevaring i kommunerne, i skolernes arkitektur- og historieundervisning, og i en større forståelse og glæde over egne huse hos ejere og brugere af disse mange bygninger!

Aabenraa gamle sygehus

Et andet eksempel på bygning i Aabenraa, som er registreret: Det gamle sygehus, bygget i nordtysk nygotik 1892 efter tegning af arkitekt Angelroth i Slesvig.

 


24. marts 2010

Formandsvalg til museets bestyrelse

Museum Sønderjyllands nye bestyrelse har den 23. marts 2010 holdt sit første møde, og den konstituerede sig således:

Jens Møller blev valgt som formand og

Povl Kylling Petersen blev valgt som næstformand.

                        Jens Møller

                         Jens Møller.

Jens Møller er udpeget af regionsrådet i Region Syddanmark og Povl Kylling Petersen er udpeget af byrådet i Aabenraa Kommune.

For begges vedkommende er der tale om genvalg – både til museets bestyrelse og til posterne som formand og næstformand.

Jens Møller udtaler, at han er meget glad for valget som formand, da det giver mulighed for at opretholde både kontinuiteten fra den foregående bestyrelsesperiode med henblik på at fortsætte opbygningen og konsolideringen af Museum Sønderjylland, men også - efter museets opstart for et par år siden – sammen med den øvrige bestyrelse at være med til at sætte retning for den videre udvikling og indhold i en af de mest spændende og udfordrende museumsfusioner i Danmark med en række store opgaver inden for de kommende år.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Jens Møller på telefon 30 23 35 90.

 


22. marts 2010

Hestevognenes kulturhistorie

Bogpræsentation

Museum Sønderjylland – Slesvigske Vognsamling har netop taget hul på en ny skriftserie om hestevognenes kulturhistorie.

Tidligere leder af Slesvigske Vognsamling og konsulent for Museum Sønderjylland, Dr. Phil. Per Ole Schovsbo, Næstved, står for udgivelsen af de to første hæfter i serien:

Det drejer sig om henholdsvis:

"Søren og Peter Buchholt – Hjulere og savskærere i Sillerup" og

"Almers Tranberg, smedesvend i Holsted - Fremstilling af smedejernsbeslag til en stiv arbejdsvogn"

De to skrifter præsenteres

fredag den 26. marts 2010 - Kl. 14.00

Museum Sønderjylland – Slesvigske Vognsamling

Simmerstedvej 1, 6100 Haderslev.

Præsentationen vil blive foretaget af formanden for Lokalhistorisk Forening i Vonsbæk, Holger Eskildsen. Forfatteren vil ligeledes være til stede.

Buchholt

Per Ole Schovsbo’s beretning om hjulmagerne Søren og Peter Buchholt i Sillerup er baseret på egne opmålinger af bygninger og hjulmagerværksted samt interviews med Peter Buchholt (1918 – 1999) i årene 1993 – 94 for Slesvigske Vognsamling.

Skriftet er et pionerarbejde, idet den stive arbejdsvogn og fremstillingen af den stort set ikke er beskrevet, på trods af at den som type har eksisteret i godt 1000 år.

Skriftet omhandler faghistorie, karetmagere kontra hjulmagere (også kaldet hjulere) samt familiens og virksomhedens historie.

Naturligt er en stor del af teksten helliget beskrivelsen af selve håndværket i forbindelse med fremstillingen af den stive arbejdsvogn, på sønderjysk kaldet "æ kastenvuun". Hele fremstillingsprocessen beskrives, lige fra opskæringen af de lokale ege-, bøge - eller askekævler, der brugtes til vognen, og over den videre forarbejdning til eger, stjært, fælge, nav, kæpstokke til samlingen af en komplet vogn.

Det er på denne måde mindst to generationers akkumulerede viden om fremstillingen af en stiv arbejdsvogn til landbruget, der her er samlet og illustreret med en lang række gode og instruktive tegninger.

Skriftet om de to generationer hjulmagere og savskærere i Sillerup vil få større og større kultur - og håndværksmæssig værdi i takt med at udøverne af disse fag forsvinder. Men derudover har heftet om Buchholt naturligvis uden tvivl stor lokalhistorisk interesse.

Tranberg

Skriftet "Almers Tranberg, Smedesvend i Holsted" er baseret på Nationalmuseets indsamlinger af viden om uddøende håndværk tilbage i 1950’erne. I dette tilfælde udgives smedesvenden Almers Tranberg beretning fra 1951. Han tegnede og fortalte til Nationalmuseet om fremstillingen af de jernsbeslag, der var nødvendige for at fremstille den stive arbejdsvogn, der forsvandt ud af landbruget samtidig med traktorens indtog. Tegningerne og beskrivelserne af disse er således Almer Tranbergs egne, men de bearbejdet af Per Ole Schovsbo.

Heftet giver det nødvendige supplement til beskrivelsen af fremstillingen af en stiv arbejdsvogn i heftet om Søren og Peter Buchholt. Tilsammen giver de to hefter de nødvendige anvisninger til fremstillingen af en sådan vogn.

Med udgivelsen af de to hefter ønsker Museum Sønderjylland – Slesvigske Vognsamling at yde sit bidrag til at sikre, at oplysninger om væsentlige sider af hjuler- og karetmagerhåndværket ikke forsvinder. Det er vort håb, at de to hefter vil blive flittigt brugt overalt i landet, hvor man arbejder med restaurering af gamle hestevogne.

Heftet om Buchholt koster 50,- og heftet om jernbeslagene kr. 25,-.

De kan købes på Slesvigske Vognsamling, Arkæologi Haderslev og boghandlerne.

 


4. marts 2010

Nyfremstillet rekonstruktion på vognsamlingen

Okseforspand

Efter at have været undervejs i nogle år, har vi afsluttet arbejdet med rekonstruktionen af "Klosterlund vognen" efter beskrivelsen i Per Ole Schovsbo’s doktorafhandling "Oldtidsvogne i Norden".

Klosterlund

Klosterlund vognen er opbygget efter tre forskellige fund, nemlig:

Tvejen oprindelig af eg, men her fremstillet af ask, fra Klosterlund mose ved Engesvang dateret til ca. 1560 f. Kr.

Akslen af rødel fra Buchau, Tyskland, der er fra 1300 – 700 f. Kr.

Og de massive skivehjul af eg fra Kideris ved Hammerum fra ca. 2000 f. Kr.

Klosterlund

Vognen, der er forholdsvis tung i forhold til de tynde skrøbelige massive skinnehjul, har sandsynligvis ikke kunnet laste mere end ca. 300 kg. Derfor har ladet muligvis bestået af en let konstruktion, som i dette tilfælde er udformet som en kurv på  ca.100 cm. gange 80 cm. og ca. 35 cm høj. Bund og stager af kløvet hassel med sider af ca. 5 mm tykke hasselspåner. Bunden, der ikke er flettet, er holdt sammen med lindebast.

Vognen, der er godt 3 meter lang og ca. 135 cm. bred, har været trukket af et okseforspand via et åg, der har været bundet til oksernes horn.

Klosterlund

Slesvigske Vognsamlings venners værkstedsgruppe har fremstillet åg, vognstang (tvejen), aksel og skivehjulene. Kurven er fermstillet af Søren Hjuler, Bederslev på Nordfyn.

 


1. marts 2010

Når døden bliver levende

Døden er et livsvilkår. Døden har vi alle til fælles uanset tid og sted. Døden kan vi altid vide os sikre på. Døden taler vi ikke for højt om; men vi viser den gerne frem, på film, i bøger og ikke mindst på museerne. Bag montrer og i magasiner bugner det af døde kroppe, kister og skeletter, men hvor er mennesket, følelserne, tankerne og livet, der stod bag døden. Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev tager livtag med døden og viser fra skærtorsdag og til slutningen af august 2010 udstillingen "En udstilling af DØDEN".

Døden

"En udstilling af DØDEN" er en forestilling i ni tableauer fordelt over mere end 10.000 år. Ni forskellige begravelsesscener fra forskellige perioder af forhistorisk og historisk tid står i centrum. Gravskik og -form har, akkurat som moden, ændret sig gennem tiden. I den ældste stenalder var det på mode at blive brændt, i bronzealderen 7000 år senere blev man kistebegravet, i vikingetiden gjorde man begge dele, og i dag vælger mere end 70 % at blive brændt.

Hammelevgraven

Hammelevgraven: Fra jægerstenalderen og 10.000 år gammel. Den døde blev brændt. Med sig i døden fik den afdøde bl.a. en flintøkse og en nål af ben.

Foto: Museum Sønderjylland.

I udstillingen kan man bl.a. se Danmarks ældste grav, der er næsten 10.000 år gammel. Man kan gå ind i en gravhøj fra bondestenalderen og stå lige ved siden af moderen, der i bronzealderen lægger sit døde spædbarn i graven i den mørkeste krog af sit hus. Man kan opleve den fortættede stemningen i mosen tæt ved den døde, der endte sine dage i den fugtige tørv. Et andet sted kan man være med til en ligbrænding, man kan komme tæt på vore tipoldeforældres begravelsesskikke og endelig kan man forundres over en fremtidsbegravelse.

Dyssen

Vedsteddyssen: Fra bondestenalderen og 5500 år gammel. Udenfor dysserne henstillede man lerkar med korn, frugt, øl og lignende som gaver og ofringer.

Foto: Michael Andrikopoulos, Museum Sønderjylland.

Mere liv til døden

Udstillingen er næsten blottet for tekster i den traditionelle form. Dem må man indhente ved hjælp af en lille håndholdt computer, en såkaldt PDA, som man får udleveret før besøget.  På PDA'en kan man dels hente de faktuelle arkæologiske og kulturhistoriske oplysninger, og dels få oplysninger om datidens tro og forestillingsverden. Som noget nyt er der til hvert tableau også udarbejdet en fiktiv fortælling. Disse fortællinger er med til at give de bogstaveligt talt døde genstande liv, og få den besøgende til at undre sig, reflektere og røres over den død, vi så nødigt taler om, men som til alle tider har været og til evighed vil forblive et faktum!

Døden

Den døde ligger lig i hjemmet før transporteren til kirken.

Foto: J. Hesselberg Sommersted, ca. 1890.

Udstillingen er produceret af museets arkæologer og er støttet af Kulturarvsstyrelsens formidlingspulje. Teksterne, både på dansk og tysk, er indtalt af skuespillere, bl.a. fra Teatret Møllen. Udstillingens tableauer er alle på nær en enkelt eksempler på begravelser fra Nord- og Sydslesvig, og mange af genstandene har aldrig været vist før.

Udstillingen åbnes den 1. april 2010 af bl.a. biskoppen over Haderslev stift Niels Henrik Arendt. I forbindelse med udstillingen vil der være et foredrag den 14. april på museet om døden.

 


 

 

 mellemrum

Tidligere nyheder:


November 2016

Oktober 2016

September 2016

August 2016

Juli 2016

Juni 2016

Maj 2016

April 2016

Marts 2016

Februar 2016

Januar 2016


December 2015

November 2015

Oktober 2015

September 2015

August 2015

Juli 2015

Juni 2015

Maj 2015

April 2015

Marts 2015

Februar 2015

Januar 2015


December 2014

November 2014

Oktober 2014

September 2014

August 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

April 2014

Marts 2014

Februar 2014

Januar 2014


December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

August 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Marts 2013

Februar 2013

Januar 2013


December 2012

November 2012

Oktober 2012

September 2012

August 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Marts 2012

Februar 2012

Januar 2012


December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

August 2011

Juli 2011

Juni 2011

Maj 2011

April 2011

Marts 2011

Februar 2011

Januar 2011


December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

August 2010

Juli 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Marts 2010

Februar 2010

Januar 2010


December 2009

November 2009

Oktober 2009

September 2009

August 2009

Juli 2009

Juni 2009

Maj 2009

April 2009

Marts 2009

Februar 2009

Januar 2009


Oktober kvartal 2008

Tidligere udsendte museet med jævne mellemrum nyhedsbreve.

De sidste udgaver af nyhedsbrevene kan se her:

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008

Nyhedsbrev nr. 6 - 2008

8. oktober 2008

Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev nr. 4 - 2008

1. juli 2008

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mus sonderjylland
Til top Til top Til top Til top Til toppen af siden Daglig drift Grafisk design Sekretariatet Til top Sekretariatet Daglig drift Grafisk design Til top Kontakt