logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Det sker i Museum Sønderjylland
Det Sker
Pressemeddelelser


 

      Det Sker - Danmarkshistorien set fra Sønderjylland      

Bookmark and Share

Det sker

rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev
Bymuseet i Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Mølle
Ehlers Lertøjssamling
Historiecenter Dybbøl Banke
Højer Mølle
ISL-Lokalhistorie
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet
Brundlund Slot

Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Skærbæk
Slesvigske Vognsamling
Sønderborg Slot


 

Billede: Danmarkshistorien set fra Sønderjylland

I løbet af foråret og efteråret 2017 viser DR Tv-serien "Historien om Danmark" med skuespiller Lars Mikkelsen som vært. I serien sættes der fokus på forskellige hændelser i Danmarkshistorien fra stenalder til nutid. Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Sønderjylland bakker op, men sætter naturligvis fokus på den sønderjyske historie.

Når et afsnit af TV-serien er løbet over skærmen, vil der en af de følgende dage være foredrag om den sønderjyske vinkel på danmarkshistorie. Hele familien kan desuden deltage i danmarkshistorie-arrangementer i museumsklubben HiKuNa. 

- Og alle vil blive klogere på vores mere end 15.000 år gamle historie.

Foredragene i foråret vil finde sted på Arkæologi Haderslev.
I efteråret vil foredragene finde sted på Sønderborg Slot.
Alle foredrag starter kl. 19.30 og der vil være GRATIS entré.

OBS:
Der er et deltagergebyr til indledning- og afslutningsforedraget.

Find foredrag i:

APRIL | MAJ | AUGUST | SEPTEMBER


Indledningsforedrag: "Grænseland og hertugdømme - Sønderjylland indtil 1720."
Lørdag 1. april kl. 13-16 på Arkæologi Haderslev

Tre foredrag i rap om Sønderjyllands historie i oldtiden, middelalderen og hertugernes tid.

Sønderjyllands forhistorie indtil 700
Museumsdirektør Orla Madsen
Der har uafbrudt boet mennesker i Sønderjylland siden ca. 13.000 f.Kr., først som jægere og samlere, fra ca. 4.200 f.Kr. som bønder. Fra ca. 2.000 f.Kr. samledes de i høvdingdømmer, som omkring Kristi fødsel forenede sig i tre-fire stammegrupper og fra ca. 150-170 e. Kr. i to hovedgrupper: en jysk sydgruppe og anglerne. Tidlige kongedømmer opstod. At det ikke gik fredeligt for sig, viser store våbenofferfund.

Middelalderens Sønderjylland og hertugdømmets fødsel 700-1544
Professor Bjørn Poulsen/overinspektør Lennart S. Madsen
Fra at være kongeriget Danmarks grænseegn blev Sønderjylland omkring 1200 et selvstændigt hertugdømme. I 1300-1400-tallet herskede blodig strid om hertugdømmet mellem det danske kongerige og holstenerne, men samtidig skabte middelalderens grænseegn grundlag for blomstrende adel, rige byer, handel og religiøst liv.

Hertugernes tid. Sønderjylland 1544-1720
Overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen
I 1544 blev Sønderjylland delt mellem tre hertuger. Hertugdømmet var splittet op, men alligevel en enhed i visse store spørgsmål. De mange hertuger betød, at der var forskellige kulturelle og politiske centre, som konkurrerede med hinanden. Fra samarbejde og kappestrid i 1500-tallet udviklede forholdet sig til en skæbnekamp i 1600-tallet.

 
Tilmelding nødvendig til
hssdj@hssdj.dk eller tlf.
74 62 46 83 inden 27.3.17.
OBS: Entré 150,- kr. inkl. eftermiddagskaffe.


Billede: Stenalder - "Mennesket indvandring til Sønderjylland"

Stenalder: "Mennesket indvandring til Sønderjylland" Ved tidl. museumsinspektør Jørgen Holm.

Mandag 3. april på Arkæologi Haderslev

Historien om de første mennesker, Hamburgkulturens rensdyrjægere, der for ca. 14.000 år siden - ved slutningen af istiden - slog lejr i området omkring Jelssøerne.


Bronzealder: ”Samlende pladser og samfund” ved museumsinspektør. Lillian Matthes.

Mandag 10. april på Arkæologi Haderslev

En stor mængde naturvidenskabelige analyser har åbnet op for en ny forståelse af bronzealderens samfund. Et af de vigtigste resultater af undersøgelserne er den kontinuerlige brug af en samlingsplads gennem en 1000-årig periode fra det 15.-5. årh. f.kr.

Denne samlingsplads formodes at have været en vigtig del af bronzealderens fællesskab, og kan have været central for et bestemt område af Sønderjylland.


Vikingetid: "Med hammer og kors - religionsskifte i Sønderjylland" ved museumsinspektør Silke Eisenschmidt.

Tirsdag 18. april på Arkæologi Haderslev

Med udgangspunkt i det arkæologiske fundmateriale, primær gravfundene fra Sønderjylland, belyses kristendommens gradvisse indtrængen i Sønderjylland og Danmark i løbet af vikingetiden (750-1050).


Billede: Tidlig middelalder - Et samfund bliver til

Tidlig middelalder: "Et samfund bliver til" ved museumsinspektør. Anders Hartvig

Tirsdag 25. april på Arkæologi Haderslev

Middelalderen omtales ofte som ”den mørke middelalder” Men var den nu så mørk? Svaret må være nej.

Perioden var præget af vækst og innovation. Købstæderne opstår og handlen blomster. Landsbyer får stationær placering med landsbykirke og sognstrukturen ligges fast. Dette er bare nogle af de mange ting der sker i den ældre middelalder.


Billede: Fortidsmindedag: - en del af Historier om Danmark.

Fortidsmindedag: En del af Historier om Danmark

Søndag 30. april kl. 11-16

Besøg og få mere at vide om 5 forskellige fortidsminder i Sønderjylland. Arr. af Zeppelingruppen, Museum Sønderjylland og Skov- og Naturstyrelsen. Læs det fulde program her.


Billede: Sen middelalder - ”Den katolske kirke i hertugdømmet Slesvig”

Sen middelalder: ”Den katolske kirke i hertugdømmet Slesvig” ved overinspektør Lennart S Madsen.

Mandag 1. maj på Arkæologi Haderslev

I senmiddelalderen bestod samfundet af fire stænder: adelen, gejstligheden, borgerne og bønderne.
På mange måder var det gejstligheden, der fyldte mest. Religionen gennemsyrede samfundet på en måde vi har svært ved at forstå i dag. Samtidigt spillede den romersk-katolske kirke en enorm økonomisk og politisk rolle bl.a. i kraft af sine store besiddelser og sin kontrol med en del af retssystemet.

Foredraget vil beskrive den romersk-katolske kirkes historie i hertugdømmet Slesvig, og desuden komme ind på baggrunden for, at reformationen blev gennemført som det første sted i Skandinavien netop her.


"Magt og pragt- da renæssancen kom til Sønderjylland" ved museumsinspektør Mikkel Leth Jespersen

Mandag 21. august på Sønderborg Slot

I europæisk sammenhæng betegner "Renæssancen" normalt en opblomstring inden for kunst og kultur, der begyndte i 1300-tallets Italien, hvorfra den spredte sig til resten af Europa. Den nåede først rigtigt vore breddegrader omkring år 1500 og har givet navn til den historiske periode, der strakte sig frem til omkring midten af 1600-tallet.

I denne periode nåede den fyrstelige magt- og pragtudfoldelse hidtil usete højder, ligesom mere jævne mennesker fik et mere varieret forbrug, hvilket blandt andet kom til udtryk i deres kost og klædedragt.


Billede: Foredrag - Kniplersker og Kniplingskræmmere

Enevælden og oplysningstiden - ”Kniplersker og kniplingskræmmere” ved tidligere museumsinspektør overinspektør Inger Lauridsen.

Mandag 28. august på Sønderborg Slot

Gennem hele 1700-tallet var kniplingsproduktion og kniplingshandel langt den største indtægtskilde for det vestlige Sønderjylland især efter, at Holland i begyndelsen havde lagt en stor importtold på indførte stude.

Men hvordan var denne produktion og handel organiseret, og hvordan var relationerne mellem dens aktører, kniplerskerne og kniplingshandlere og kniplingskræmmere?

Foredraget vil kaste lys over disse spørgsmål.


Nationalismen, guldalder og grundlov: "Prins Frederik af Nør og kuppet mod Rendsborg-fæstning 24. marts 1848" ved forskningsleder Hans Schultz Hansen.

Mandag  4. september på Sønderborg Slot

Prins Frederik af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborgs kup mod fæstningen i Rendsborg om formiddagen den 24. april 1848 var den slesvig-holstenske opstands egentlige revolutionære handling. Om end det foregik uden at et skud blev løsnet, var det et overgreb mod det danske monarkis væbnede magt i hertugdømmerne.

I foredraget fortælles om, hvordan kuppet blev forberedt og gennemført med meget ringe modstand.


Industrialiseringen: "Den glemte verdenskunst - om Skærbæk væveskole" ved museumsinspektør Anne Marie Overgaard.

Mandag 11. september på Sønderborg Slot

Skærbæk Væveskole blev grundlagt d. 18.2.1896 og skrev sig ind i en lang europæisk tradition for billedvævninger. Og skolen fik en opmærksomhed, der gik langt ud over lokalområdet i Skærbæk og omegn.


Billede: Mellemkrigstiden - Danmarks Urolige Hjørne

Mellemkrigstiden:
”Danmarks urolige hjørne” ved museumsinspektør
René Rasmussen

Mandag 18. september
Sønderborg Slot

Første Verdenskrig tog hårdt på Sønderjylland, men historien fik en lykkelig slutning med Genforeningen i 1920. Det tog dog tid for landsdelen af blive integreret i Danmark, og hele tiden
spøgte frygten for en revision af grænsen.


Efterkrigstiden og samtid: ”Paraderne kom ned - Sønderjylland og Europa 1955-1965” ved museumsinspektør Axel Johnsen.

Mandag 25. september på Sønderborg Slot

Grænselandet gennemgik kolossale forandringer i de få år fra 1955 til 1965. En af de mest markante var, at den sindelagskamp, som havde stået på siden midten af 1800-tallet, mere og mere blev bilagt.

I takt med at Danmark åbnede sig mod det nye dynamiske Vesttyskland, blev grænselandet i stigende grad set som en bro til Europa. For sønderjyderne rummede denne omdefinering nogle nye spændende muligheder – men også nogle skræmmende perspektiver, som det tog tid at vænne sig til.


Afslutningsforedrag: ”Hertugdømme og grænseland- Sønderjylland fra 1721 og til i dag”
Lørdag 7. oktober kl. 13-16 på Sønderborg Slot i Sønderborg
Tre foredrag i rap om Slesvig som foregangsregion, slesvigerne der blev tyskere eller danskere og om den nationale konflikts løsning.

Slesvig som mønsterregion 1720-1814

Dr. Phil. Lars H. Henningsen

I 1721 blev kongen eneherre i Sønderjylland, og resten af århundredet var der fred og fremgang. Landsdelens landbrug og byerhverv blev beundret, og der mærkedes ikke meget til modsætninger mellem dansk og tysk.

Da slesvigerne blev danskere eller tyskere 1815-1918
Arkivar og forskningsleder Hans Schultz Hansen
Sønderjyllands historie i 1800-tallet er fortællingen om, hvorledes slesvigerne − med entusiasme eller resignation − sluttede op om det danske eller det tyske nationalstatsprojekt. Men også om, hvordan de fik demokratiske rettigheder og om en gennemgribende økonomisk og social modernisering.

Fra ”mod hinanden” til ”med hinanden” − Sønderjylland 1918 til 2017
Generalkonsul Henrik Becker-Christensen
Sønderjyllands nyeste historie fra Genforeningen til i dag har været præget af både kriser og vækst. Udviklingen følges på begge sider af grænsen fra krisetid og ”bevægelser” i 1920’erne over nazisme, krig og besættelse i 1940’erne. Derpå følges retsopgøret og Sydslesvig-røret i 1950’erne frem til vore dages fredelige samliv.

Tilmelding nødvendig til hssdj@hssdj.dk eller tlf. 74 62 46 83 inden 3.10.17.
OBS: Entré 150,- kr. inkl. eftermiddagskaffe.


Arrangementer og foredrag er et samarbejde mellem
Historisk samfund for Sønderjylland, og Museum Sønderjylland og knytter an til DR’s "Historien om Danmark"-serie.

Logo: Museum Sønderjylland

Logo: Historisk Samfund for Sønderjylland


pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·