logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Det sker i Museum Sønderjylland
Det Sker
Pressemeddelelser


Tidligere PRESSEmeddelelser:Oktober kvartal 2008

Tidligere udsendte museet med jævne mellemrum nyhedsbreve.

De sidste udgaver af nyhedsbrevene kan se her:

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008

Nyhedsbrev nr. 6 - 2008

8. oktober 2008

Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev nr. 4 - 2008

1. juli 2008


      pressemeddelelser - Maj 2017      

Bookmark and Share

Det sker

rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev
Bymuseet i Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Mølle
Ehlers Lertøjssamling
Historiecenter Dybbøl Banke
Højer Mølle
ISL-Lokalhistorie
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet
Brundlund Slot

Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Skærbæk
Slesvigske Vognsamling
Sønderborg Slot

 
 

29 Maj, 2017

Bispens Borg Brink i Ballum

Af Merete Boel Essenbæk
Museumsinspektør – formidling
Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev

Billede: Brink ses under pilen! Foto: Tenna Kristensen.

Brink ses under pilen! Foto: Tenna Kristensen

Når man står med ryggen til den lille landsby Randerup og kigger mod vest ud over den flade marsk ser man mod syd en morænebakke hæve sig markant op over marsken. Her knokler 25 studerende fra Aarhus Universitet og Universitetet i Kiel i disse uger. De er i fuld gang med at lære at foretage en arkæologisk udgravning på stedet, hvor der i middelalderen lå en stor borg, som tilhørte biskoppen i Ribe. I dag er der kun teglstensbrokker tilbage, som kommer frem når der pløjes. Arkæologiske udgravninger fra 1992- 2002 har påvist, at der under pløjelaget er mere bevaret efter borgen. Borgen er langt fra fuldstændig udgravet, og nu skal de studerende altså forsøge at finde ud af mere om stedet.

Enestående regnskab
Gården Brink er omtalt flere steder. Den nævnes første gang i 1379, men mest berømt er imidlertid et enestående bevaret regnskab fra 1388-89. Det er skrevet, mens Kristian Jacobsen var foged på gården under Ribe biskoppen Johan Mikkelsøn. Det er det eneste bevarede regnskab fra en 13-1400 tals gård i Danmark. Det fremgår blandt andet af regnskabet, hvem der boede og fik løn på gården og hvad gårdens beboere spiste uge for uge, og det giver os en enestående mulighed for at komme tættere på borgens beboere og deres liv, end det ellers er muligt.

Udgravninger af borgen

Billede: Udgravningen er i gang i 1990'erne. Her fritlægges et brostensgulvet i den ældre bygning. Bemærk stenen i forgrunden, der er forgæves er forsøgt kløvet. Foto Tenna Kristensen.

Udgravningen er i gang i 1990'erne. Her fritlægges et brostensgulvet i den ældre bygning. Bemærk stenen i forgrunden, der er forgæves er forsøgt kløvet. Foto Tenna Kristensen.


I de tidligere undersøgelser er der fundet rester af et fornemt teglstensbygget hus, med overhvælvede rum og bemalede vinduer. I den udgravede del af bygningen, er der konstateret to rum. Det ene har været et køkken. Her var et opmuret ildsted og en bageovn. Rummet har været overhvælvet og der er registreret flere gulvlag. Det andet udgravede rum, har også været overhvælvet. Men hvad dette rum har været brugt til, er ikke helt så tydeligt. Man kan gætte på, det måske har været anvendt til opbevaring af forskellige ting, spisesal eller lignende. På bygningens sydside er fundamentet til et trappetårn afdækket, så bygningen har været i mindst to etager.

Det tyder også på, at bygningen er blevet ombygget og måske udvidet, da der er rester efter midlertidige mure og vægge og en ældre og mindre bygning med et forsænket og stenbrolagt gulv. I 1992 blev det konstateret, at der også har været en voldgrav på borgen, som gik i nord-sydlig retning, og nu er der også fundet en voldgrav, som har gået i øst-vestlig retning ganske tæt forbi borgen.

Datering

Billede: I forgrunden ses køkkenet med en del af murstensgulvet og den cirkulære ovn i baggrunden. Foto Tenna Kristensen.

I forgrunden ses køkkenet med en del af murstensgulvet og den cirkulære ovn i baggrunden. Foto Tenna Kristensen.


Vi kender ikke det præcise årstal for opførelsen af gården, men den er sikkert grundlagt allerede i 1200- tallet hvor biskoppen ejede meget jord og gods i Ballum sogn og nabosognene, blandt andet Møgeltønderhus og Trøjborg. Til gengæld fortæller kilderne ret præcist, hvornår gården ophører med at eksistere. I 1562 overgiver Jørgen Hansens enke, Fru Bege, gården til Ribes lensmand. Herefter forpagtede 48 bønder i Ballum sogn jorden og bygningerne blev revet ned.

De foreløbige udgravninger har vist, at Brink i middelalderen har været et stort sted med en fornem hovedbygning opført, indrettet og udsmykket efter tidens byggeskik. Forhåbentlig vil de arkæologi studerende bringe ny viden for dagen om dette spændende sted.

Besøg udgravningen ved Østerende 11A, Bredebro. Kontaktperson for yderligere oplysninger, Museumsinspektør Tenna R. Kristensen, tlf. 2345 7030.


18 Maj, 2017

Særudstilling 2017 på Museum Sønderjylland Cathrinesminde Teglværk 17. maj. - 29. oktober

Sønderborg og omegn 1932 – Viggo Brandts malerier

Af Torben A. Vestergaard
Museumsinspektør
Museum Sønderjylland - Cathrinesminde Teglværk

Billede: Udsigt over Sønderborg Havn 1932 (Maleri af Viggo Brandt).

Udsigt over Sønderborg Havn 1932 (Maleri af Viggo Brandt).

Sommerens særudstilling på Museum Sønderjylland Cathrinesminde Teglværk viser maleren Viggo Brandts store malerier af Sønderborg og omegn suppleret med nutidige optagelser af de samme lokaliteter. Viggo Brandt begyndte arbejdet i 1930, hvor Ny Carlsbergfondet havde givet ham opgaven. I 1933 blev de otte store malerier på 2 og 3 meters bredde overdraget til Sønderborg Kaserne og ophængt i parolesalen.

Billede: Portræt af Viggo Brandt (1882-1959).

Viggo Brandt er født i København i 1882, blev student i 1901 og bestod filosofikum på Københavns Universitet
i 1902. Fra 1903 til 1908 var han elev på Kunstakademiet. Han havde flere studieophold i udlandet i Tyskland, Italien, Frankrig og Belgien. Viggo Brandt er kendt for naturalistisk landskabs– og interiørmaleri og portrætmaleri.
Viggo Brandts malerier har i 80 år

været vidne til befalinger, udnævnelser og højtideligheder i parolesalen. Sammen med en buste af Christian X blev de hjemløse ved lukningen af Sønderborg Kaserne i 2014 og overdraget til Sønderborg Kommune. Sønderborg Kommunes Kunstfond har haft billederne midlertidigt ophængt i Nordborg og Sønderborg i 2015 og 2016.

Anledningen til at vise billederne på Cathrinesminde Teglværk i 2017 var, at museet fik foræret et maleri af fru Popp Stuckert i Tønder. Billedet forestillede de gamle teglværker Bergziegelei og Schlaikiers Teglværk i Egernsund. Det viste sig, at billedet var af Viggo Brandt og var en lille udgave af et af malerierne i kasernens parolesal. Nu kan man så se det lille og det store side om side, men man vil også kunne se nutidige fotos af maleriernes lokaliteter. Det kunne ikke i alle tilfælde lade sig gøre at fotografere fra Viggo Brandts nøjagtige ståsted, da træer, buske, vejføringer og bygninger i nogle tilfælde er skudt op i synsfeltet. Det næstbedste er dog ikke uinteressant. Billedet ud over øvelsesterrænnet på Kær halvø måtte tages fra toppen af Sønderborg Forbrændingsanlæg, hvad der i sig selv er en oplevelse.

Udstillingen åbnedes 17. maj med taler af bl.a. borgmester Erik Lauritzen fra Sønderborg, tidligere skolechef på kasernen, oberstløjtnant Viggo Ravn, og formand for Borgerforeningen Tage Christensen.


11. Maj, 2017

Den årlige afrensning af profilet i Gram Lergrav

Af Martin Abrahamsson
Museumsformidler
Museum Sønderjylland - Naturhistorie og Palæontologi

Billede: Den årlige afrensning af profilet i Gram Lergrav.

Den årlige afrensning af profilet i Gram Lergrav er nu tilendebragt og der er rigtigt gode forhold, hvis du kunne tænke dig at gå på jagt efter rester af 10 millioner år gamle havdyr fra Sen Miocæn i den gamle teglværksgrav

Hvert år får Gram Lergrav besøg af en bulldozer, som skraber det ler til side, som mange ivrige fossiljægere har gravet igennem i det forløbne år.
Tusindvis af fødder har betrådt leret i al slags vejr og der har været gravet godt og grundigt efter krabber, hajtænder og snegleskaller.
Derved er den øverste ½ meter af leret blevet vendt rundt et par gange og det var nu på tide, at få det undersøgte ler skubbet til side.

Det foregår på et tidspunkt i slutningen af april eller i begyndelsen af maj efter en længere periode med tørt vejr. Mens maskinen kører er det kun museets personale, der har adgang til lergraven. Dels af sikkerhedshensyn og dels fordi vi vil sikre os, at et eventuelt hvalskelet bliver hurtigt opdaget, så bulldozeren kan blive dirigeret udenom.

 

 

”Vi sammenligner gerne dagen med juleaften, idet vi ikke har nogen anelse om, hvad leret gemmer og det er jo ligesom at pakke julegaver op”.
”Men selvom vi havde hjælp fra Naturhistorie og Palæontologis fossilgruppe og helt ideelle forhold, så blev der desværre ikke fundet nogen ny hval denne gang.” fortæller museumsformidler Martin Abrahamsson.

Nu er det så op til museets gæster at finkæmme den nye overflade i lergraven og museet melder klar til Store Bededagsferien.
Der er godt med varer på hylderne i museumsbutikken og vores lille café er blevet pyntet lidt ekstra med et par spændende detaljer.

Så hvorfor ikke fejre Store Bededag med et par flotte fund fra Gram Lergrav, en dejlig kop kaffe i cafeen, samt en lille gave til mors dag fra vores butik? Slutter museumsformidleren.

Museet gør opmærksom på at snegle- og muslingeskaller, hajtænder og krabbeboller, som altid, gerne må tages med hjem som souvenirs, mens andre tænder eller knogler skal afleveres på museet.
God fossiljagt!
pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·