logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Om museet
Protektor
Vedtægter
Organisation
Museets mission, vision værdigrundlag og mål
Arbejdsplaner
Fakturering
Årsberetninger
Ledige stillinger
Museets historie
Museets logoer
 
 
 
 

Årsberetning - 2006

Årsberetning - 2007

Årsberetning - 2008

Årsberetning - 2009

ÅRSBERETNING - 2010

 

Årsberetning - 2011

Årsberetning - 2012

Årsberetning - 2013

Årsberetning - 2014

Årsberetning - 2015

 


 

Ejsbøl Mose

Publikation udgivet af Arkæologi Haderslev i samarbejde med Jysk Arkæologisk Selskab.

"Ejsbøl Mose"


 

Arkitektur til grænsen

Publikation udgiver at Sønderborg Slot.

"Arkitektur til Grænsen"


 

Ian McKeever

Publikation udgivet af Kunstmuseet i Tønder.

"Hours of Darkness. Hours of Light. Ian McKeever"


 

Kaptajner og kolonier

Publikation udgivet af Kulturhistorie Aabenraa.

"Kaptajner og kolonier. Sejlskibstidens oversøiske Aabenraa Søfart (1820-1890)"


 

Hans J. Wegner - Bogforside

Publikation udgivet af

Kunstmuseet i Tønder.

"Hans J. Wegner. Et nordisk designikon fra Tønder."


 

Füsilierregiment Königin Nr. 86

Årbog for Historisk Samfund for Als og Sundeved udgivet i samarbejde med Sønderborg Slot.

"Füsilierregiment 'Königin'

Nr. 86"


 

Gigant

Katalog der ledsagede udstillingen GIGANT - Svend Wiig Hansen (1922-1997) på Kunstmuseet Brundlund Slot.


    

     Gerhard Henning

Publikation udgivet af Kunstmuseet i Tønder.

"Gerhard Henning og den kvindelige form"


 
 
 
 
 
 
 
 

      årsberetninger      

Bookmark and Share


 
 
 

Sønderjyllands

Arkæologi

Sønderjyllands Historie

Sønderjyllands Erhvervshistorie

Sønderjyllands

Kunsthåndværk og Kunstindustri

Naturhistorie og palæontologi

Sønderjysk Kunst

Nordisk Kunst og design

 


 

Hans J. Wegner - 100 år

Særudstilling på

Kunstmuseet i Tønder.

"Hans J. Wegner. Et nordisk designikon fra Tønder"


 

Historien om en krigergrav

Særudstilling på

Arkæologi Haderslev.

Historien om en krigergrav gennem 2000 år


 

"Æ kyst" - Sønderjylland og Kina

Særudstilling på Kulturhistorie Aabenraa.

"Æ kyst" Sønderjylland og Kina.


 

Dino-udstilling

Særudstilling på Naturhistorie og Palæontologi.

Dinosaurer - en forsvundet tid?

Udstillingen stod året ud!


 

Fastelavn

Fastalavsarragement for børn på Jacob Michelsens Gård.


 

Forårsudstilling 2014

Broagerlands Kunstforenings Forårsudstilling på Cathrinesminde Teglværk.


 

Påklædningsdukker

Særudstilling på Oldemorstoft.

Påklædningsdukker i Tyskland og Danmark


 

Arkitekt i fire verdensdele

Særudstilling på Cathrinesminde Teglværk.

"Arkitekt i fire verdensdele"


 

 
 
 
 
 

Museum Sønderjylland

Årsberetning 2014

 

Indledning

I 2014 har museets drift været præget af en meget stram budgetstyring og underskuddet på 4,3 mio. kr. i 2013 er vendt til et overskud på knap 5,5 mio. kr. Dette er i sig selv tilfredsstillende, men den fortsatte "afmatning" i donationer fra fonde m.v. har medført, at der ikke har kunnet arbejdes videre eller kun i begrænset omfang med en række projektforslag - bl.a. et omfattende kulturturismeprojekt omkring Første Verdenskrig i Sønderjylland og planerne om udbygning af Kunstmuseet i Tønder og på Brundlund Slot er sat i bero.

Et væsentligt fokuspunkt både i 2014 og 2015 har været drøftelse og implementering af museets strategi- og udviklingsplan 2014-18. Planen, der er godkendt af bestyrelsen og tiltrådt af de fire sønderjyske tilskudskommuner i foråret 2014, giver et godt udgangspunkt for den udvikling af museet, der skal arbejdes hen imod i de kommende år.

Der er ikke overvejet eller foretaget organisatoriske tiltag i 2014 og 2015, men der er fortsat arbejdet målbevidst på at skabe synlig ledelse, fælles information, fælles identitet og samtidig plads til faglig forskellighed på tværs af fagområdernes geografiske spredning i hele landsdelen - et arbejde der lykkes mere og mere succesfuldt indenfor rammerne af Museum Sønderjylland.

Det er meget glædeligt, at museet i 2014 har oplevet en stigning på ikke mindre end 25% i besøgstallet fra 240.000 i 2013 til 302.000 i 2014 - blandt andet som følge af markeringen af 150-året for 1864 og 100-året for Hans J. Wegners fødsel.

Antallet af besøgende i Museum Sønderjyllands enkelte afdelinger i 2014 fremgår af nedenstående oversigt.

 

 Afdelinger

 Gæster

  2014

 Gæster

  2013

 Gæster

  2012

 Gæster

  2011

 Gæster

  2010

Sønderborg Slot

60.356

  51.325

  52.903

  52.317

  55.159

Cathrinesminde Teglværk

22.553

  21.577

  24.101

  20.283

  20.196

Augustenborg Slot

470

      733

    1.118

       528

       570

Historiecenter Dybbøl Banke

88.632

  50.717

  53.348

  50.663

  44.331

Dybbøl Mølle

20.700

  18.997

  20.261

  18.858

  17.980

Kulturhistorie / Kunst Tønder

38.545

  27.372

  31.853

  27.227

  30.186

Højer Mølle

7.451

    7.504

    8.341

    7.399

    7.887

Drøhses Hus

2.296

    4.448

    3.363

    3.243

    4.179

Arkæologi Haderslev

9.471

    8.430

    8.317

    8.356

  10.055

Slesvigske Vognsamling

2.452

    2.046

    3.410

    2.636

    3.739

Ehlers Lertøjsamling / Bymuseet i Haderslev

6.867

    5.628

    6.205

    5.855

    5.906

Kulturhistorie Aabenraa

4.655

    4.690

    5.304

    5.244

    5.592

Jacob Michelsens Gård

3.242

    1.873

    2.093

    2.227

    1.516

Kunstmuseet Brundlund Slot

12.484

  10.504

  13.538

  15.120

  17.022

Naturhistorie og Palæontologi

7.453

    8.368

    7.725

    6.347

    8.235

Udstillingen i Hjemsted Oldtidspark

10.105

  10.067

  10.227

  10.948

  10.400

Oldemorstoft

4.286

    5.434

    4.137

    4.018

    4.156

Udstillingen i Skærbæk

552

       805

       806

       895

       947

 I alt

302.570

240.518

257.050

242.164

248.056

Antal gæster ved foredrag og rundvisninger (uden for museets fysiske rammer)

23.152

  18.189

  26.420

  16.711

  15.215

 

I forhold til arbejdet med den sønderjyske kulturarv er indsatsen opretholdt, og det gode og tillidsfulde forhold til museets fire tilskudskommuner er udbygget. I forhold til Kolding Kommune er det en optimal beslutning for museet, at det arkæologiske ansvarsområde fortsat er forankret i museets arkæologiske afdeling.

De enkelte fagområders aktiviteter, udstillinger m.v. har fået god og positiv modtagelse såvel i pressen som blandt publikum, og samarbejdet med andre museer og universiteter i både ind og udland er fortsat udbygget. Museet deler for de fleste afdelingers vedkommende ansvarsområde med museer i Sydslesvig, og det grænseoverskridende samarbejde er derfor også i 2014 styrket yderligere - f.eks. et fondsfinansieret fælles udgravningsprojekt ved Danevirke og samarbejde omkring søfart og 100-året for de Dansk Vestindiske Øers afhændelse i 2017. 

De enkelte fagområder er kort beskrevet nedenstående, men hvis der ønskes et mere langsigtet overblik over museets målsætninger og særlige arbejdsindsats i perioden 2014-18 giver museets strategi- og udviklingsplan et udmærket overblik.

 

De konkrete indsatsområder i 2014

1. Økonomi

Det fokus, som både ledelsen og de enkelte afdelinger har haft på økonomistyring og vurdering af aktivitetsudviklingen, samt museets udgiftsniveau i forhold til indtægterne, er yderligere intensiveret i 2014, og det er tilfredsstillende, at underskuddet på godt 4 mio. kr. i 2013 er vendt til et overskud i samme størrelsesorden i 2014.

Museets økonomi har de seneste år været under pres, som følge af besparelser i både de statslige og kommunale tilskud kombineret med en række nye udgiftskrævende aktiviteter. Selv om der over de sidst par år er indfaset en forhøjelse af billetpriserne, beslaglægger udgifter til bygninger, vedligehold, forsyningsafgifter, faste udstillinger, fast løn, administrative udgifter til løn-, økonomi- og it-systemer en stadig stigende del af basisbudgettet.

Det betyder igen, at udgifter til forskning, publikationer, særudstillinger, anskaffelser og udvikling af museet i almindelighed i stigende grad er afhængige af eksterne tilskud fra fonde, gaver og tilskud fra bl.a. Kulturstyrelsen samt ikke mindst en høj grad af frivillig arbejdskraft i museets forskellige afdelinger.

Denne udvikling kræver en stigende styringsmæssig indsats af både museets ledergruppe og administration. Der tænkes her bl.a. på bemanding af projekter og opgaver, der er eksternt finansierede, hvor personalestaben skal tilpasses varierende indtægter - eksempelvis på det arkæologiske område.

Der er i 2013 indgået en økonomiaftale med de fire sønderjyske kommuner, som dels skal sikre museets driftsgrundlag i de kommende tre år dels give kommunerne og museet en større budgetsikkerhed.

 

For en mere detailleret fremstilling af museets økonomiske forhold og resultater henvises til det godkendte årsregnskab med tilhørende ledelsesberetning.

2. Museumsfaglige aspekter

Implementeringen af museets Strategi- og Udviklingsplan for perioden 2014-2018 er fortsat den væsentlige og gennemgående opgave i museet i de kommende år. Planen omfatter en række museumsfaglige emner - blandt andet:

 • Samlingernes opbevaring, sikring, magasinforhold,

    registrering m.v.

 • Forskning og indsamling.

 • Formidling.

 • Nationalt og internationalt samarbejde.

 • Større projekter og udstillinger i perioden.

 • Fysiske rammer og udbygningsplaner.

 • Fagområdernes målsætninger og særlige arbejdsindsats

    i perioden.

3. Større indsatsområder i periode

Museet har i 2014 arbejdet med en række konkrete projekter bl.a. i forbindelse med markering af en række "jubilæer, der rammer os i de kommende år" - herunder:

 • Markering af 150-året for krigen i 1864.

 • Markering af 100-året for Første Verdenskrigs udbrud i 1914

    i 2014 og krigens videre forløb - herunder et projekt for

    istandsættelse og indretning af nyt museum i en tysk

    flyhangar fra Første Verdenskrig.

 • Markering af 100-året for Hans J. Wegners fødsel i 1914.

 • Markering af 500-året for Reformationen i 2017.

 • Markering af 100-året for salget af de Dansk Vestindiske Øer

    i 1917.

Desuden arbejdes der fortsat med det tætte samarbejde henover den dansk/tyske grænse i Sclesvig-Holsten, hvor der bl.a. inden for arkæologien i 2014 fortsættes en fælles dansk/tysk forskningsgravning ved Danevirkes port (fondsfinansieret). Desuden forsøges etableret et større fælles forsknings- og formidlingsprojekt om anglerne og et EU-projekt omkring søfart.

4. Fysiske rammer og udbygningsplaner

Der foreligger i øjeblikket en række mere eller mindre konkretiserede udbygningsplaner for Museum Sønderjyllands forskellige afdelinger - planer som der i 2014 og fremefter er blevet og vil blive arbejdet videre med, selvom det p.t. har været nødvendigt at sætte nogle af planerne på "vågeblus" på grund af manglende tilsagn om finansiering fra fonde m.v.

 • Nyt tidssvarende fællesmagasin med tilhørende

    konserveringsværksted til erstatning for nuværende

    utidssvarende faciliteter i lokaler tilhørende Kolding

    Kommune.

 • Udstillingsfaciliteter m.v. omkring Første Verdenskrig baseret

    på Zeppelinbasen i Tønder og Sikringsstilling Nord.

 • Industrimuseum ved Cathrinesminde Teglværk.

 • Nybygning ved Brundlund Slot til samlingen af

    Sønderjysk kunst.

 • Udvidelse af Tønder Kunstmuseum til designudstilling.

 

Fagområdernes målsætninger og særlige arbejdsindsats i 2014

 

Nedenstående er en summarisk beskrivelse af de enkelte fagområders faglige resultater i 2014.

 

Sønderjyllands Arkæologi

ved LENNART S. MADSEN

Arkæologi Haderslev

Årets hovedpunkter, udover gennemførelsen af et større antal prøve- og udgravninger, var:

1: En fornem bevilling fra Velux-Fonden gjorde det muligt for to af afdelingens museumsinspektører, Pernille Kruse og Lilian Matthes, at blive frikøbt til at gennemføre projektet "Materiel kultur og social organisation i Bronzealderen". Som en del af projektet blev der gennemført 14C-dateringer af mere end hundrede kogestensgruber i et stort kogestensgrubefelt ved Rødekro. Projektet afsluttes 2015 og publiceres i 2016.

2: Efter længere forberedelse kunne afdelingen åbne en nyopstilling af Ejsbølfundet i den permanente udstilling. Sammen med den i 2013 nyåbnede vikingetidsudstilling, betyder det, at en væsentlig del af yngre jernalder i udstillingen nu er fornyet.

3: Nyopstilling fandt naturligt sted i sammenhæng med udgivelsen af det store værk om Ejsbølfundet: Hans Chr. Andersen & Anne Nørgaard Jørgensen: Ejsbøl Mose. Die Kriegsbeuteopfer im Moor von Ejsbøl aus dem späten 1. Jh.v. Chr. Bis zum frühen 5.Jh.n.Chr. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter, 80. En del af værket er skrevet af museumsinspektør Hans Chr. Andersen. Afdelingen var også ansvarlig for redaktion og var desuden medudgiver af bogen i samarbejde med Jysk Arkæologisk Selskab.

4: I 2014 udkom bind 26 af den internationale tidsskriftserie Château Gaillard, der præsenterer indlæg afholdt på de internationale konferencer, der afholdes hvert andet år under samme navn. Den 26. konference blev afholdt i Sønderjylland 2012 i et samarbejde med afdelingen, der også har medfinansieret og står som medudgiver af konferencebindet.

5: Desuden var afdelingen medudgiver i et samarbejde med NordseeMuseum-Nissenhaus Husum af museumsinspektør Frauke Wittes bog: Bemalte Teller im Garten om et arkæologisk undersøgt pottemagerværksted fra 1600-tallet i Husum.

6: Afdelingen var endelig medudgiver af Angelica Abegg-Wigg: Das Nydamboot/Nydambåden (alle udstillingsteksterne til den store udstilling på Gottorp om Nydambåden). Teksterne var oversat fra dansk til tysk af museumsinspektør Lilian Matthes.

7: For 15. gang siden begyndelsen af 90’erne afviklede afdelingen i et samarbejde med Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein og det arkæologiske institut på universitetet i Kiel konferencen Arkæologi i Slesvig / Archäologie in Schleswig på Jaruplund Højskole. Foredragene publiceres i vores fælles tidsskift af samme navn i 2015.

8: Afdelingen oversatte og udgav en tysk/hollandsk brochure om den såkaldte Helgoland-flint. Den trykte brochure, der indeholder beskrivelser og fine fotografier af de forskellige flinttyper fra øen, er efterfølgende blevet uddelt gratis til landets forskellige amatørarkæologiske foreninger. Håbet er ad den vej at finde frem til hidtil ukendte fund af genstande i Helgoland-flint i Danmark. Pt. har det givet enkelte resultater.

9: Afdelingen deltog igen med stor succes i renæssance-markeringen under Hertug Hans festen i Haderslev, samt for 4. år i træk i et telt på fællesdyrskuet i Aabenraa, som vi deler med de sønderjyske kommuner. Her formidler afdelingen fredede fortidsminder samt sten- og jorddiger for interesserede landmænd. Teltet har et anslået besøgstal på omkring 1.000. Afdelingen deltog desuden som sædvanlig i Forskningens Døgn og Naturvidenskabsfestivalen, i begge tilfælde med igangværende udgravninger. Desuden blev der afholdt velbesøgte Åbent Hus arrangementer på tre større udgravninger, ligesom afdelingen deltog aktivt i BaneDanmarks to oplysningsarrangementer om det nye dobbeltspor i Sønderjylland.

10: I løbet af efteråret 2014 har de ti såkaldte "tilsynsmuseer" sammen med Kulturstyrelsen afholdt møder, der førte til underskrivelsen af en aftale om fortsættelsen af berejsningen af de fredede fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger. Dette indebærer, at afdelingen fortsat varetager dette arbejde for styrelsen i de fire sønderjyske kommuner samt Kolding Kommune i perioden 2015 til 2017.

11: Museet gennemførte inddragelsen af Guldhornenes fundsted, gravhøjen ved Skelde samt Ejsbøl Mose i det store nationale formidlingsprojekt Danmarks Oldtid i Landskabet. Arbejdet foregik i et samarbejde med Kulturstyrelsen.

12: Der blev afholdt to særudstillinger på afdelingen, én om ulven, dens biologi og historie, samt én om gravplads fra romersk jernalder i anledning af, at en efterkommer efter finderen, bragte en urne med indhold tilbage til museet, så den kunne forenes med de urner, der var arkæologisk udgravede.

Gravurne fra Koldsnap

Gravurnen fra Kolsnap kom hjem.

13: Anne Eeg Larsen, kandidatstuderende på middelalder- og renæssancearkæologi, gennemførte som projekt en udvælgelse og beskrivelse af en række af Haderslevs fine huse, henholdsvis i midtbyen og i området omkring museet. Registreringen skal danne grundlaget for to arkitekturvandringer igennem byen.

Udgravninger

Afdelingen foretog i 2014 i alt 39 større prøvegravninger og 14 mindre (egenfinansierede).

Afdelingen foretog i 2014 i alt 22 arkæologiske udgravninger.

Særligt skal her nævnes fortsættelsen af den A.P. Møller-finansierede udgravning af porten gennem Danevirke, som afdelingen gennemførte sammen med kollegerne på Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein. Udgravningen blev gennemført af det samme blandede hold, der gravede i 2013. Også i 2014 var det Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, der administrerede bevillingen. Udgravningen har tilvejebragt megen ny viden om dette Nordeuropas største fortidsminde. Vigtigst er det, at det er lykkedes at datere den næstældste vold i Danevirke til anden halvdel af 400-tallet, hvilket betyder, at Danevirke er anlagt samtidigt med at de store våbenofringer i moserne ophører. Men udgravningen har bidraget med megen anden ny viden om anlægget, der nu skal bearbejdes.

Danevirkeudgravning

Danevirkeudgravningen. - Luftfoto 1. september 2014.

Derudover skal særligt nævnes udgravningen af Pythuse, en stor og velbevaret landsby fra vikingetiden liggende lige ovenfor Alssund-broen på Sundevedsiden. I samme område fandt udgravningen Vaskilde sted, en undersøgelse af en gård i Dybbøl, nogle hundrede meter syd for kirken. Gården kunne følges fra engang i 1100-tallet og helt frem til det stuehus fra omkring 1800, der blev nedrevet for at give plads til et nyt hus. Igennem alle århundrederne havde gården ligget på samme plads.

Endelig gennemførtes en langvarig udgravning i dæmningen mellem Gram Slot og Gram Gård. Dæmningen skulle gennembrydes for at give plads til snæblen, og derved dukkede mange pælespærringer, spunsvægge, broanlæg og lignende op inde i den nuværende dæmning. De ældste anlæg var opført i 1300-tallet, og der kan ikke længere være tvivl om, at også det ældste Gram, den første borg på stedet, må have ligget der, hvor slottet endnu ligger.

Publikationer

Andersen, Hans Chr. H. og Anne Nørgård Jørgensen: Ejsbøl Mose. Die Kriegsbeuteopfer im Moor von Ejsbøl aus dem späten 1. Jh.v. Chr. Bis zum frühen 5.Jh.n.Chr. Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter, 80, Aarhus 2014.

Eisenschmidt, Silke: Aristokrati i vikingetidens Sønderjylland - to regioner med forskelligt fundmateriale. I: Lyngstrøm, H. og C. A. Sonne (red.): Vikingetidens aristokratiske miljøer. Seminar Københavns Universitet. København 2014, side 89-92.

Ethelberg, Per og Tenna R. Kristensen: Den ukendte soldat. I: Arkæologisk Forum nr. 31, 2014. side 8-14.

Ethelberg, Per: Slesvig som grænseland i 1. – 2. årh. e.Kr. I: Blond, Anne, Kim Furdal og Carsten P. Rasmussen (red.): Forundringsparat. Festskrift til Inge Adriansen, 2014, side 247-268.

Ethelberg, Per: Early state formation in southern Scandinavia in 1st-4th century AD. I: Stidsing, Ernst, Karen Høilund Nielsen and Reno Fiedel (red.): Wealth and Complexity. Economically specialised sites in the Late Iron Age Denmark, Aarhus 2014, side 157-178.

Hirsch, Klaus: Neue und alte Funde aus rotem Helgoländer Flint in Dänemark und Schonen. I: Siedlungs- und Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet / Settlement and Coastal Research in the Southern North Sea Region, nr. 37, Rhaden 2014, side 75-90.

Madsen, Lennart S.: Catharinahjemmet og Haderslevs eneste æresborger. I: Sønderjysk Månedsskrift 4•2014, side 151-155.

Madsen, Lennart S.: Haderslevs udvikling 1150-1920. I: By & Land, marts 2014, side 4-7.

Madsen, Lennart S.: Statuen af Kejser Wilhelm I i Haderslev. I: Sønderjysk Almanak 2015, side 157-161.

Madsen, Lennart S.: Mellem hertuger, grever og konger - borgen Tørning i middelalderen. I: Mikkelsen, Lis; Frode Sørensen og Ingolf Haase (red.): Fyretyve fortællinger fra Sønderjylland, Tønder 2014, side 43-52.

Madsen, Lennart S.: Sønderjyske borge på hertug Abel og hans sønners tid. I: Blond, Anne, Kim Furdal og Carsten P. Rasmussen (red.): Forundringsparat. Festskrift til Inge Adriansen, 2014, side 269-292.

Madsen, Lennart S., Mette S. Kristiansen og Michael Andersen: Arkæologisk strategi for den middelalderlige landbebyggelse: Kulturstyrelsens hjemmeside: http://www.kulturstyrelsen.dk/

Nielsen, Heidi Maria Møller: "Lost and forgotten": the Castles of Eric of Pomerania in the Duchy of Schleswig. I: Château Gaillard 26. Château et frontière, Caen 2014, side 261-273.

Witte, Frauke: Bemalte Teller im Garten, Husum 2014.

Andet publikationsarbejde

Afdelingen er repræsenteret med medarbejdere i følgende redaktioner: Arkæologi i Slesvig / Archäologie in Schleswig, Arkæologisk Forum, Langs Fjord og Dam, Museum Sønderjyllands redaktionsgruppe og Sønderjysk Månedsskrift.

Desuden er Mads Leen Jensen formand for den fællesmuseale forening MUD.

Registrering

Afdelingen har på nuværende tidspunkt udarbejdet genstandsbeskrivelse for ca. 98% af museets genstande og har offentliggjort omkring 85% af museets sagsnumre på Museernes Samlinger.

I 2014 blev den tidligere Sønderborgsamling indført i Museernes Samlinger, og der findes nu kun enkelte, ganske små arkæologiske genstandsamlinger tilbage på de øvrige afdelinger af Museum Sønderjylland, der ikke er overdraget til Haderslev og registreret.

Desuden påbegyndtes i et samarbejde med afdelingen en indføring i Museernes Samlinger af den sidste del af den arkæologiske genstandssamling på Koldinghus.

Beretninger

Afdelingen har gjort et ihærdigt forsøg på at indhente det store beretningsefterslæb, efter en aftale indgået med Kulturstyrelsen i 2012. Der mangler dog stadig et større antal beretninger, skønt ikke så mange som tidligere.

 

Sønderjyllands Historie

ved CARSTEN PORSKROG RASMUSSEN

Sønderborg Slot

Udstillinger

Årets hovedudstilling, "Mennesker i krig" om krigen 1864 set gennem 30 enkeltpersoner, blev vist april-oktober. Udstillingen omfattede desuden danske og tyske historiemalerier og flere digitale elementer. Udstillingen blev til i et tæt samarbejde mellem Sønderborg Slot og Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek. Den blev vist på Landesbibliothek fra november 2013 til marts 2014, og fra Sønderborg Slot fortsatte den til Nationalmuseet, der viste den vinteren 2014-15. Udstillingen er ledsaget af et stort katalog med en række større bidrag.

Mennesker i krig

Fra udstillingen "Mennesker i krig".

I foråret vistes en række mindre udstillinger:

 • I januar en udstilling om Chr. IX. i anledning af 150-året for

    det glücksborgske dynasti.

 • Januar-marts udstillingen "Opbrud - opgør" om de to

    mindretal i grænselandet i årene lige efter Anden

    Verdenskrig.

 • Januar-marts en udstilling om 1864 i filatelien.

 • I februar udstillingen "Medborgerskab" om handicappede.

I februar åbnede i Landdagen i Kiel udstillingen "Fra Fjendskab til Forsoning" om den nationale udvikling i grænselandet de sidste 200 år, med hovedvægt på dels krigen 1864, dels de to mindretal. Den har siden været vist bl.a. på ambassaden i Berlin, i det danske kulturinstitut i Bruxelles, hos begge mindretal og i Folketinget.

Anden formidlingsvirksomhed

Som alle andre år gennemførtes et meget stort antal rundvisninger, skoleforløb mv. Museets inspektører afholdt mere end 140 foredrag og andre arrangementer uden for huset.

Hertil kommer en række digitale projekter. Museet realiserede en app om spor af Første Verdenskrig i det sønderjyske landskab og en app om kampene på Dybbøl, ligesom en eksisterende app "Rute 1864" blev stærkt udvidet.

Sønderjyderne og Den store Krig

Fra hjemmesiden "Den Store Krig 1914-1918".

Fra august åbnede hjemmesideprojektet "denstorekrig1914-18", som 100 år forskudt bringer daglige nyhedsopdateringer om Sønderjylland og sønderjyder under Første Verdenskrig. Den har vakt stor interesse og har 40-50.000 månedlige visninger.

Forskning

Peter Dragsbos forskningsprojekt om arkitektur som led i den kulturelle og politiske kamp i grænselande i årtierne omkring år 1900 blev afsluttet med udgivelsen af bogen Arkitektur til grænsen.

I november markerede museet Inge Adriansens 70-årsdag og 45-års jubilæum tidligere på året med festskriftet Forundringsparat, som rummer bidrag af flere af museets medarbejdere. Bl.a. har Carsten Porskrog Rasmussen analyseret anetavlerne i slotskirken i ny sammenhæng og René Rasmussen sat fokus på et par hidtil oversete arrestationer af dansksindede i 1914.

Inge Adriansen udgav selv en lang række værker. Sammen med Carsten Bregnhøj har hun redigeret bogen Maske og Forklædning, hvor hun selv har skrevet fire bidrag.

Hun har fortsat sin markante forskning om nationale symboler og historiebrug med adskillige arbejder. En engelsksproget artikel handler principielt om erindring og glemsel i grænselandet. En artikel i en publikation fra museet KØS handler om Istedløven, og en artikel i et tysk tidsskrift om dannebrog som nationalt symbol.

Forundringsparat

Både hun og René Rasmussen har beskæftiget sig med krigen 1864. Inge Adriansen bidrog til udstillingskataloget med en stor artikel om 1864 i historiemaleriet, mens René Rasmussen udgav en artikel om, hvordan krigen blev oplevet af dansksindede i Flensborg.

Begge har ligeledes beskæftiget sig med Første Verdenskrig. Inge Adriansen har udgivet artikler dels om kostskikke, dels en persons åbenbaringer, mens René Rasmussen har bidraget med en indledning til årets årbog: En kommenteret genudgivelse af historien om det tyske regiment 86 under Første Verdenskrig.

Indsamling og registrering

Der er erhvervet genstande på mange områder.

En indsamling er indledt af genstande, der knytter sig til brugen af ordet "mojn".

I 2014 erhvervedes desuden et stort antal grafiske blade om krigen 1864.

Afdelingen har sammen med andre afdelinger gennemført en stor gennemgang af hele genstandsområdet "landbrug".

Der er også foretaget en omfattende samlingsgennemgang og forbedret registrering for store dele af samlingerne vedrørende Første Verdenskrig.

Institut for Sønderjyllands Historie

Udstillinger

I samarbejde med Aabenraa Bibliotek vistes to udstillinger: "Sønderjyder i Krig" om lokale konsekvenser af krigene 1864, 1870-71 og 1914-18. "Med Gud for Kejser og Fædreland" om skolevæsenet på landet 1872-1920.

Anden formidling og registrering

ISL indledte et omfattende projekt om at digitalisere en stor del af den meget store billedsamling og tilgængeliggøre den på platformen "Sønderjyske billeder" - et arbejde, Sønderborg Slot også deltog i.

Sønderjyske Billeder

Hjemmesiden "Sønderjyske billeder".

Forskning

Der er forsket på flere felter. Kim Furdal fortsatte sin forskning om det lokalhistoriske arbejde i Danmark og særligt Sønderjylland og har på dette område udgivet flere artikler i årets løb.

Et større projekt har handlet om at kortlægge kulturarven i Løjt sogn. Projektet udmøntes i en bogudgivelse i 2015.

Videre har Kim Furdal forsket i skolen under tysk styre.  

 

Sønderjyllands Erhvervshistorie

ved STEFANIE ROBL MATZEN

Kulturhistorie Aabenraa

Særudstillinger

Særudstillingen "Æ kyst - Sønderjylland og Kina" dannede frem til den 14. september 2014 rammen for en række arrangementer om emnet "Kina".

I december vistes juleudstillingen "Oldemors Juletræ".

Anden formidling

Årets foredragsrække indeholdt foredrag om både byhistoriske og maritime emner. Byhistorien blev derudover formidlet gennem byvandringer, samtidig med at museet var repræsenteret ved julemarkedet  i "Julehjertebyen" på Storetorv.

Blandt museets udendørs arrangementer kan nævnes værftsdagen på Kalvø samt regattaen og havnefestivalen Kongelig Classic.

For børn havde museet en række formidlingstilbud, bl.a. maritime aktiviteter, Nat på museet og diverse workshops.

Nat på museet

Forskningsvirksomhed og projektsamarbejde

Museumsinspektør Mikkel Leth Jespersen afsluttede forskningsprojekt "Et globaliseret lokalsamfund. Ude og hjemme med Aabenraa-søfarten under 1800-tallets kolonialisme" med bogen Kaptajner og kolonier. Som afslutning af dette projekt og samtidig som begyndelse på et internationalt samarbejde omkring kolonialisme i anledning af 100-året for salget af de dansk-vestindiske øer arrangerede museet en konference med deltagere fra både Danmark og Tyskland.

Derudover indgår museet bl.a. sammen med Moesgård og Nationalmuseet i et samarbejde om dets etnografiske samlinger.

Som del af projektet "Kongelig Classic" var museet tovholder for netværkssamarbejdet mellem maritime aktører i regionen Sønderjylland/Schleswig: www.denmaritimearv.eu.

Samlinger og bevaring

Museets arbejde med gennemgangen af dets samling af landbrugsredskaber og landkøretøjer fortsatte i tæt samarbejde med de andre kulturhistoriske afdelinger i Museum Sønderjylland.

Jacob Michelsens Gård

Formidlingsarrangementer

På Jacob Michelsens Gård startede året med et fastelavns-arrangement den 2. marts.

I løbet af sommeren arrangeredes der to bageweekender, hvor gårdens gæster bl.a. kunne opleve kurveflet, slyngning af honning, forskellige dyr og et høstmarked.

Gårdens omgivelser og en særudstilling om fodskamler og sofapuder formidlede sammen med gårdens engagerede frivillige en levende indtryk af livet anno dazumal.

I sammenhæng med udstillingen skrev tre af gårdens frivillige en artikel om gårdens særudstilling til tidsskriftet Tenen.

Året afsluttedes med den traditionelle julebageweekend.

Anden formidling

Årets højdepunkt var egnsspillet "Lille Kolstrup krøniken", som fortalte om familien Michelsens oplevelser på gården frem til Første Verdenskrig.

Stykket var skrevet af Kim Asmussen og blev opført af skuespillere fra Det Lille Teater, Aabenraa.

Teaterplakat

Derudover dannede gården kulisse for nogle scener af filmen "9. april".

Cathrinesminde Teglværksmuseum

Udstillinger

Udstillingssæsonen blev indledet af Broagerlands Kunstforening med deres Forårsudstilling fra 30. marts. til 27. april.

Sommerens særudstilling fra den 7. maj til den 19. september var en genopsætning af Grønland - æ potfabrik fra 2006.

Sundeved Husflid udstillede husflidsarbejder fra den 21. september, og fra 26. september til den 26. oktober vistes udstillingen Arkitekt i fire verdensdele om arkitekten Hans Munk Hansen.

Cathrinesminde Julemarked fandt sted den 22.-23. og 29.-30. november.

Der blev oprettet et mediehjørne i udstillingerne, hvor man kunne komme på guiden Industrimuseum Slesvig, se de små film "Gode historier fra Sønderjylland" og besøge webudgaverne af tre særudstillinger: Sønderborg Gasværk, Motorfabrikanter i Sønderjylland og Grønland – æ potfabrik.

Der blev opsat QR koder på teglværket, hvor man med smartphone kan tage en omvisning med små foredrag på dansk.

Teglværksstien og Egernsundguiden er oprettet som smartphone guides på APP’en k-now.

Cathrinemsinde bidrog med en særudstilling til 250-års jubilæum for fajanceproduktionen i Kellinghusen.

Det store arrangement i 2014 var egnsspillet "Skudt i grus" Bombardementet af Sønderborg, om 1864, fra den 11. til den 15. juni.

Der holdes adskillige foredrag på teglværket hvert år.

Publikationer

Museets årsskrift nr XXVII: Hans Wolf: Teglværksejer Hollensen - Brevveksling fra Østfronten 1915-18 og dagbøger 1930-43.

Første bind i serien Danmarks Teglværker: Verner Bjerge og Jacob Hanquist Petersen: Danmarks Teglværker - Horsens Kommune.

Andet bind i serien Danmarks Teglværker: Jørgen G. Berthelsen: Danmarks Teglværker - Fredensborg og Hørsholm Kommuner.

Museumsinspektør Torben A. Vestergaard har bidraget til både Sprogforeningens bog Fyrretyve fortællinger fra Sønderjylland og til Forundringsparat. Festskrift til Inge Adriansen.

Årsskrift Cathrinesminde Teglværk

Forskningsvirksomhed og projektsamarbejde

Kirsten H. Clausen har foretaget samlingsregistrering af arkivalier og genstande for Bryggeriet C.S. Fuglsang A/S i Haderslev.

Desuden har Cathrinesminde Teglværk deltaget i industri-kultursamarbejde med museer og foreninger i Slesvig-Holsten, i Interreg projektet Maritimes Erbe/Den maritime arv og i Sønderborg Kommunes SAVE registrering af bevaringsværdige bygninger på Broagerland.

Oldemorstoft

Udstillingsvirksomhed
På formidlingssiden bød året på en særudstilling om folkeskolen på landet i Slesvig 1814-2014 fra den 1. april til den 31. oktober, samt en særudstilling om påklædningsdukkens historie og samlerkulturen omkring dem i både Danmark og Tyskland fra den 1. maj til den 31. oktober.


Anden formidling
I påsken afholdt museet for sidste gang Det Sønderjyske Kaffebord i den traditionelle form. I fremtiden holder museet sig til nogle mindre kaffebordsarrangementer i tæt samarbejde med engagerede frivillige og med en større formidlingsdel. Generelt arbejder museet på at formidle flere elementer af regionens levende kulturarv.

Sønderjysk kaffebord


Samlinger og bevaringsindsats
Museets arbejde med gennemgangen af dets samling af landbrugsredskaber og landkøretøjer fortsatte, og afdelingens inspektør Mads Mikkel Tørsleff gennemgik Museum Sønderjyllands kulturhistoriske afdelingers landbrugssamlinger med henblik på kassation bl.a. i samarbejde med Landbrugsmuseet Gl. Estrup.

Det omfattende arbejde kunne ikke helt afsluttes pga. den i den forbindelse konstaterede forurening af magasinet. Som et led i bestræbelserne på at føre varetagelsen af samlingerne op på et forsvarligt niveau, er der sket forskellige bevaringsmæssige forebyggelses- og overvågningsindsatser i forhold til lyspåvirkning og indeklima.

Slesvigske Vognsamling

Udstillingsvirksomhed

Den permanente udstilling blev udvidet med flere værksteder (bl.a. en saddelmagerværksted), som viser og anskueliggør de håndværk, som har med fremstillingen af hestevogne at gøre.

Derudover blev der sat mere fokus på opspændingen af heste til vogne og den kultur, som vedrører selve hestevognskørslen.

Formidling og aktiviteter

Slesvigske Vognsamling har haft meget aktivitet på værkstedet.

Hejseværket til Dybbøl blev afleveret, og værkstedet har påbegyndt arbejdet med en rekonstruktion af en middelalderlig fruervogn.

 

Hjul til model af den rekonstruerede "Fruervogn"Fruervogn.

Derudover igangsattes et større renoveringsprojekt af Dybbøls fæstningsrappert.

Værkstedsaktiviteterne giver os både ny viden om museets egen samling, men er samtidig del af afdelingens formidlingsindsats.

Samlingen

Samlingen er ved at blive gennemgået og systematiseret både i udstillingen og på magasinet. Dette gælder også den meget store samling af bidsler og lign., som museet modtog for få år siden og som på sigt (delvis) skal vises i udstillingen.

 

Sønderjyllands Kunsthåndværk og Kunstindustri

ved ELSEMARIE DAM-JENSEN

Kulturhistorie Tønder

Udstillingsvirksomhed

Frem til 4. maj 2014 vistes særudstillingen Tradition og Fornyelse - om kniplersken Inge Wind Skovgaard. Udstillingen blev åbnet i forbindelse med Tønder Kniplingsfestival 2013.

Fra den 21. juni (- 6. april 2015) vistes særudstillingen Troens landskab – Religion i Vestslesvig før og nu.

Troens landskab

Fra ustillingen "Troens landskab".

Foruden foredragsrækker arrangerede Kulturhistorie Tønder også i 2014 en lang række andre formidlingsarrangementer, fordelt hen over året: Månedlige kulturhistoriske strikkecaféer, mølledag, stoledag og kulturhistoriske vandringer.

Året var i høj grad præget af museets medvirken i Interreg 4 A-projektet "Musik og religion fra Ribe til Rendsborg" (i samarbejde med Gottorp Slot og Løgumkloster Kirkemusikskole), hvori udstillingen Troens landskab også indgik. Anledningen var 250-året for salmedigteren H.A. Brorson død, og emner i tilknytning til Brorson og pietismen prægede foredrag, musikaftener og mange andre arrangementer i årets løb. I forbindelse med udstillingen har der været afholdt mange rundvisninger, bl.a. for konfirmander.

Forskningsresultater

Seniorforsker Inger Lauridsen afsluttede i 2014 sit forskningsprojekt med titlen: Den tønderske kniplingsindustris historie 1600 – 1864, dens internationale baggrund, økonomiske betydning, nationalt og regionalt samt den sociale historie vedrørende kniplerskernes liv og arbejdsvilkår og disses forholds indvirkning på Hertugdømmet Slesvig og især på Tønderegnen. Projektet finansieres af Carlsbergfondet, og bogen i tilknytning til projektet forventes at udkomme i efteråret 2015.

Derudover har museets inspektører skrevet nogle artikler til tidsskrifter og bøger, bl.a. i forbindelse med Hans J. Wegners 100-års-jubilæum.

Drøhses Hus

29. marts 2014 åbnede særudstillingen I tråd med tiden - kniplingshistorie fra 1900 til i dag.

I tråd med tiden

Fra udstillingen i Drøhses Hus: "I tråd med tiden".

Udstillingen fra 2013 Løver, kroner og monogrammer - Grev Axel af Rosenborgs kniplingssamling - en enestående samling af europæiske kniplinger tilhørende Grev Axel af Rosenborg fortsatte i 2014.

Højer Mølle

Udstillingen Det daglige brød - brød og bagning gennem 2000 år blev udbygget og fornyet.

Der er fortsat en gennemgang, konservering og registrering af afdelingens samling til Regin.

Inspektøren har været meget involveret i formidlingsprojekter i Vadehavets Formidlerforum sammen med de øvrige museer langs Vadehavet.

Skærbæk

Museet fortsætter den påbegyndte gennemgang og registrering af museets samling.

Udstillingen Lakolk – før og efter dæmningen - om etableringen af Nordsøbadet Lakolk i 1898, som lagde grunden til Rømøs turisme fortsatte i 2014.

Ehlers Lertøjssamling

Der arbejdes fortsat med digitalisering af afdelingens genstandsregistrant.

På Ehlers Lertøjssamling havde man også i 2014 flere formidlingstiltag i samarbejde med lokale musikere og teaterfolk.

 

Naturhistorie og Palæontologi

ved METTE ELSTRUP STEEMAN

Naturhistorie og Palæontologi, Gram

Vi har på naturhistorisk afdeling fokus på at styrke forskningsindsatsen omkring vores kerneområde, det sent Miocæne hav, herunder især de fossile hvaler. Vores ph.d.-studerende har fortsat sit arbejde med beskrivelsen af en ny art af uddøde næbhvaler, samt hvilken betydning fundet har for vores viden om den evolutionære udvikling af fødefangst og dybhavsdykning. Med støtte fra Kulturministeriets Forskningsudvalg har vi ansat en forsker fra Ukraine, der skal genbeskrive et fossil fra Gramleret, som repræsenterer en endnu ubeskrevet familie af uddøde bardehvaler. Der arbejdes også på et forskningsprojekt omkring udviklingen af marsvins hørelse sammen med forskere fra SDU, DMU, SNM og Harvard. Dermed har vi i øjeblikket Europas største forskningscenter i fossile havpattedyr.

Havet i leret

Vi havde fornøjelsen af, at starte året med udgivelsen af Museets årbog, "Havet i Leret" af Flemming Roth. Særudstillingen af Statens Naturhistoriske Museums dinosaurer og mesozoiske havdyr stod året ud. Med udstillingen har vi afprøvet en mere direkte formidlingsform vha. stikord og 1. persons historiefortælling. Konceptet er blevet vel modtaget af publikum.

Året bød også på opstarten af en fossilsamler gruppe, som en del af Gram Museumsforening. Gruppen mødes en gang i måneden for fælles at gå på fossiljagt i Lergraven.

Vi har i 2014 arbejdet med at forbedre museumsbutikken, som en del af en langsigtet strategi om, at forbedre oplevelsen for de besøgende. I årets løb blev der i Lergraven fundet en pind med torne, samt endnu en skal af en blæksprutte. Blæksprutteskallen, der blev fundet i 2013, er blevet erklæret Danekræ i 2014, ligesom et fint stykke matrix med exceptionelt mange fossiler i er blevet Danekræ.

Vi sluttede året af med, at sige tak til Gurli Nissum for mange års arbejde ved museet og ønske hende et godt otium. 

 

Sønderjysk Kunst

ved KATRINE KAMPE

Kunstmuseet Brundlund Slot

I 2014 tilrettelagde vi på Kunstmuseet Brundlund Slot to udstillinger, der begge blev meget velbesøgte, og vi endte med at betjene 12.484 gæster i løbet af året.

Den første udstilling havde titlen Stjerner på Slottet - Sønderjysk Verdenskunst fra C. W. Eckersberg til Franciska Clausen og den viste en perlerække af kunstværker, som har stor betydning for den danske kunsts udvikling. Med denne udstilling satte vi fokus på den bedste kunst fra landsdelen, hvoraf adskillige kunstnere har internationalt format.De ti kunstnere var følgende:

  •  C.A. Lorentzen (1746-1828) født i Sønderborg.

  •  C.W. Eckersberg (1783-1853) født i Aabenraa.

  •  C.A. Jensen (1792-1870) født i Bredsted ved Husum.

  •  Otto Didrik Ottesen (1816-1892) født i Broager.

  •  Jes Jacobsen (1862-1886) født i Aabenraa.

  •  Jeppe Madsen Ohlsen (1891-1948) født i Christiansfeld.

  •  Franciska Clausen (1899-1886) født i Aabenraa.

  •  Gert Nielsen (1926-1993) født i Friedrichstadt, Sydslesvig.

  •  Leif Kath (1945-) født i Haderslev.

  •  Otto Beckmann (1945-) født i Mecklenburg.

O.D. Ottesen

Otto Didrik Ottesen.

Fra udstillingen "Stjerner på Slottet.

Udstillingen Stjerner på Slottet var sammensat som en lystvandring ind i kunstens historie fra 1800-tallet og helt til vores tid. Hvert afsnit gav et indblik i den enkelte kunstners arbejdsfelt, men samtidig også et indtryk af skiftende tiders kunstgreb. Udstillingen var sammensat af værker fra museets samling suppleret med indlån af hovedværker fra Statens Museum for Kunst, BRANDTS i Odense samt private samlere. På udstillingen viste vi en film om C.W. Eckersberg, C.A. Jensen, Jeppe Madsen Ohlsen og Leif Kath, som vi havde tilrettelagt.

Den anden udstilling havde titlen GIGANT - Svend Wiig Hansen (1922-1997). Svend Wiig Hansen var en stor kunstner, hvis kunst var monumental, voldsom og intens og rækker langt ud over landets grænser. Gigantudstillingen blev realiseret med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mærsk Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinus Fonden, Beckett-Fonden og Knud Høigaards Fond. Med disse fondes bidrag til Kunstmuseet Brundlund Slot har vi herfra kunnet lave en stor udstilling fordelt på de tre museer; Kunstmuseet Brundlund Slot, HEART og Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum. Svend Wiig Hansen bliver betragtet som en af de mest markante danske billedhuggere, malere, grafikere og tegnere i nyere tid, og på udstillingen GIGANT blev publikum indført i kunstnerens verden ad tre veje. Kunstmuseet Brundlund Slot viste et bredt udvalg af Svend Wiig Hansens skulpturer, grafik og tegninger, Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum stillede skarpt på selvportrættet i maleri, tegninger og grafik, mens HEART zoomede ud og præsenterede store monumentale malerier fra fem årtier. Tilsammen skabte vi et helstøbt portræt af en af Danmarks mest betydningsfulde kunstnere.

Udstillingen blev ledsaget af en bog om kunstneren, der rummer fem fagfællebedømte artikler med nye vinkler på kunstnerens arbejde:

  •  Jesper Christensen, Den Essentielle Svend Wiig Hansen,

      side 12-98.

  •  Liza Burmeister Kaaring, Fantasien, drømmen og troen er

      taget fra os - Svend Wiig Hansens grafiske menneske-

      skildringer fra1950'erne, side 122-151.

  •  Jens Tang Christensen, Det sociale og politiske engagement

      i Svend Wiig Hansens performative seancer og udsmyknings-

      kunst, side176-213.

  •  Kristian Handberg, Spor af en ener i det 20. og 21. år-

      hundredes kunst - Om Svend Wiig Hansen i den nyere kunst-

      histories perspektiv, side 242-269.

  •  Katrine Kampe, Biografi, side 290-301.

Bogen GIGANT - Svend Wiig Hansen 2014, er trykt på dansk, tysk og engelsk.

Vi fik også støtte til at producere en film om kunstneren og fortsatte traditionen fra 2010, hvor vi startede med at producere film om sønderjyske kunstnere, der vises i udstillingerne.

Svend Wiig Hansen

Svend Wiig Hansen.

De sønderjyske kunstnere blev i 2014 også formidlet til kunstmuseets mindste publikum gennem Børnenes Kunstklub, hvis projekter vi tilrettelægger sammen med Ribe Kunstmuseum, Trapholt og Vejen Kunstmuseum. Børnenes Kunstklub tilbød formidling rettet mod børn i børnehavealderen og indskolings alderen.

Andre formidlingsprojekter blev gennemført på Billedskolen, som har 50 børn, der ugentligt arbejder, leger og eksperimenterer i slottets værksted i parken.

Året bød også på nye kunstprojekter målrettet folkeskolens elever med særlig fokus på den understøttende undervisning samt på en intensiveret indsats overfor gymnasieskolernes unge mennesker.

For elever på AOF Syd - Sprogcenteret blev udstillingerne udgangspunkter for gode og inspirerende øvelser og frisørfaget fra EUC Syd fik også i år koblet kunst og frisørfaget til undervisningen ved kunstfærdige eksperimenterer med frisurer.

Emner om sønderjyske kunstnere blev desuden formidlet gennem foredrag holdt i Aabenraa, Aarhus, Odense, København og Sønderborg.

I 2014 modtog vi økonomisk støtte fra Kunststyrelsen og Ny Carlsbergfondet, der bevilligede penge til køb af fem værker af Mette Winckelmann. Og vi fik syv skulpturer af kunstneren Ole Find af kunstsamleren Erik Veistrup.

Lige inden året sluttede fejrede vi, at registreringsarbejdet på 2.540 værker af Franciska Clausen blev tilendebragt. Vi mærkede også i 2014 en stigende interesse for Franciska Clausens kunst både gennem kunstfaglige forespørgsler og udlån af foto. Og på Bauhaus Archiv - Museum für gestaltung, Berlin udlånte vi værker af Franciska Clausen til udstillingen Sensing the future - Moholy-Nagy and the Arts.

 

Nordisk Kunst og Design

ved OVE MOGENSEN

Kunstmuseet i Tønder

I 2014 var det 100 år siden, den internationalt anerkendte møbeldesigner Hans J. Wegner blev født. Som det eneste Wegner-museum i verden, var det en naturlig anledning for Kunstmuseet i Tønder at fejre ham. Det skete med en særudstilling, der fyldte hele museet og som varede fra april og året ud.

Wegner - CH24

Udstillingen var særdeles velbesøgt. I alt havde museet ca. 39.000 gæster, 11.000 flere end normalt. Alene åbningen, der havde kongelig deltagelse, trak langt over 1.000 besøgende.

Udstillingen fik titlen "Hans J. Wegner. Et nordisk designikon fra Tønder", og den var tilrettelagt således, at hovedfokus lå på Wegners tid i Tønder, hans Stolegave til byen, som består af 37 af hans bedste stoledesigns samt ikke mindst hans position og betydning for Nordens designhistorie. Således havde museet også valgt at invitere 5 designere fra de 5 nordiske lande til at forholde sig til Wegner i et nyt objekt, ligesom udstillingen viste eksempler på nordisk møbeldesign fra Wegners egen tid.

Udstillingen var udarbejdet i en tæt dialog med Designmuseum Danmark, Wegners Tegnestue I/S, Tønder Kommune, Rømø-Tønder Turistforening, Venner af Kunstmuseet i Tønder, Wegner-producenterne og Dansk Industri.

Især samarbejdet med Tønder Kommune var vigtigt, da byen også på sigt kan drage nytte af at markedsføre sig på Wegners navn, der i særdeleshed er kendt i Japan, USA, Australien samt Europa.

Det kommunale samarbejde resulterede i: En navneplade på Wegners fødehjem, navngivningen af en plads i Tønder som "Wegners plads", et helt års fokus i kommunens folkeskoleklasser, der endte med en stor elevudstilling, der blev vist på henholdsvis kommunen og museet samt ikke mindst grundlæggelsen af en årlig Wegner-pris på 25.000 kr., som museet og kommunen overrakte den første prisvinder, møbelsamler Noritsugu Oda i april 2015. Samarbejdet med Rømø-Tønder Turistforening resulterede i en gratisbrochure betalt af foreningen, der promoverede udstillingen samt synlige bannere i gågaden samt klistermærker med udstillingens logo i alle butiksruder. Byturismepuljen i Tønder samt Venner af Kunstmuseet i Tønder har desuden sponsoreret udarbejdelsen af en gratis guide, et hæfte, så turister kan gå i Wegners fodspor i Tønder og høre om steder, der har betydet noget for møbeldesignerens senere karriere.

Wegnerpris 2015

Udstillingen blev nævnt i de fleste større dagblade samt designmagasiner i både Danmark og udlandet samt i dansk TV og radio. Desuden hjalp trykningen af tusindvis af go-card med udstillingens logo markedsføringen indenlands.

Dansk Industri hjalp også med at sætte fokus på dansk møbelindustri og i særdeleshed Wegner og Børge Mogensen med et internationalt seminar samt udstilling i deres promoment placerede lokaler på H.C. Andersens Boulevard i København.

Formidlingen af "Hans J. Wegner. Et nordisk designikon fra Tønder" fra museet foregik gennem utallige rundvisninger. I løbet af de 8-9 måneder udstillingen varede havde museet sammenlagt mellem 70-90 guidede rundvisninger. Børnehaver, skoleklasser, gymnasieklasser, snedkerskoler, private, forskellige arbejdspladser og foreninger fra både ind- og udland fik hermed indsigt i udstillingens tematikker. Dertil skal lægges en række foredrag om Wegner, som foregik forskellige steder udenfor museet rundt om i landet.

Museet fremstillede også 2 plakater og et vendespil. Begge dele blev hurtigt udsolgt og genoptrykt. Som en betydelig del af udstillingen udgav Kunstmuseet i Tønder også en forskningsbaseret bog om Wegner på 364 sider, der dels indeholdt analyser af alle møblerne i Stolegaven, interviews med de føromtalte nulevende nordiske designere, interviews med personer med betydning for Wegners virke, beretninger om 4 aspekter af Wegners virke samt 4 forskningsbaserede artikler skrevet af to af museets egne medarbejdere samt to udefra. Disse artikler kastede bl.a. nyt lys på Wegners betydning for nordisk design samt hans position i England i 1950'erne og 1960'erne, som hidtil har været et overset kapitel.

Bogen blev i 2015 oversat og udgivet på engelsk. Begge bøger er på nippet til at blive udsolgt allerede.

Kunstmuseet i Tønder opnåede i 2014 økonomisk støtte fra: Dreyers Fond, Nykredits Fond, Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond, Træfonden, Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat, Danmarks nationalbanks Jubilæumsfond af 1968, Oticon Fonden, Hans J. Wegners Tegnestue I/S, Venner af Kunstmuseet i Tønder, Tønder Kommune, Rømø-Tønder Turistforening.

Wegner udstillingen blev alle måder en stor succes for kunstmuseet. Et resultat som kunstmuseet vi anvende i sine fortsatte bestræbelser på at skaffe økonomiske midler til en udbygning af museet med en afdeling til formidling af nordisk design med relation til Hans J Wegner.

Udover denne Wegner udstilling arrangerede kunstmuseet to mindre udstillinger med henholdsvis den dansk-svenske billedhugger Gerhard Henning og den engelske billedkunstner Ian McKeever i årets begyndelse.

Gerhard Henning

Gerhard Henning. Flygtende nymfe.

Begge udstillinger blev ledsaget af mindre publikationer. McKeever udstillingen blev endvidere vist i Skt. Peter kirke i Köln og senere i Færøernes kunstmuseum i Torshavn.

Ved arbejdet med tilrettelæggelsen af Gerhard Henning udstillingen fremkom så mange fagligt spændende facetter af billedhuggerens arbejde, at kunstmuseet besluttede på længere sigt at arrangere en tungt forskningsbaseret udstilling om kunstnerens samlede virke.

Ian McKeever har tidligere udstillet på kunstmuseet, ligesom han er repræsenteret i samlingerne. McKeever indgår som en væsentlig faktor i kunstmuseets bestræbelser på at indkredse de særlige kendetegn, der knytter sig til begrebet ’Nordisk kunst’.

Som følge af en trængt økonomisk situation i 2014 levnede kunstmuseets økonomiske midler ikke mulighed for erhvervelse af kunst til samlingen. Dog blev der mulighed for et enkelt indkøb af færingen Toroddur Poulsen. Maleriet ’Lærredet’ fra 2013, der er en ironisk billedkommentar til kunstnerens omfattende virksomhed som digter.

IanMcKeever

Ian McKeever.


 

 pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·