logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Om museet
Protektor
Vedtægter
Organisation
Museets mission, vision værdigrundlag og mål
Arbejdsplaner
Fakturering
Årsberetninger
Ledige stillinger
Museets historie
Museets logoer
 
 
 
 

 

      museets historie      

Bookmark and Share


 
 

Med kulturminister Brian Mikkelsens underskrift var Museum Sønderjylland en realitet pr. 31/12 2005. Museet er en fusion mellem de tidligere syv statsanerkendte amts- og kommunalt ejede museer i Sønderjyllands amt og Institut for Sønderjysk Lokalhistorie. Inden da, er der gået ca. 150 års historie, der i hovedtræk kan resumeres som:

1852

Den Kongelige Samling af Nordiske Oldsager i Flensborg oprettes.

1864

Sønderjylland under tysk herredømme.

1887

Haderslev Museum oprettes.

1887

Aabenraa Museum oprettes.

1908

Museet på Sønderborg Slot oprettes.

1908

Museet i Christiansfeld oprettes (får kun lokal betydning).

1920

Sønderjylland tilbage til Danmark. Medens museerne i det øvrige Danmark har været drevet som købstadsmuseer, har de sønderjyske museer – efter tysk skik - været drevet som kredsmuseer. De nyoprettede sønderjyske amter overtager driften af de respektive museer.

1920

Direktør C.M. Lund, Haderslev Museum formulerer ”den sønderjyske museumsordning” med fordelingen af fagspecialer mellem de enkelte museer. Hensigten er at professionalisere museerne og deres arbejde.

1923

Købstæderne udskilles af amtskommunerne, og ansvaret for museumsdriften deles mellem amterne og de respektive købstæder.

1923

Tønder Museum oprettes.

1941

Museerne i Haderslev, Tønder og Sønderborg udnævnes af undervisningsministeriet til Centralmuseer.

1954

Hans Neumann, Haderslev Museum,  formulerer "ret og pligt" museumsordningen, hvor museerne dels er lokalmuseer for de respektive købstæder, dels får ret til indenfor de hidtidige specialer at drive forsknings- og undersøgelsesvirksomhed i de øvrige sønderjyske amter.

1958

Ny museumslov med inddeling i "landsdelsmuseer" og "andre lokalmuseer". Museerne i Sønderborg og Haderslev får status som landsdelsmuseer. Museerne i Tønder og Aabenraa får status som lokalmuseer.

1960

Planerne fra 1954 (Neumanns) vedtages endeligt  i form af den såkaldte "Museumsordning for Nordslesvig", hvor de regionale opgaver blev fordelt og der oprettes et "amtsmuseumsråd" til koordinering af samarbejdet.

1960

I regi af Historisk Samfund for Sønderjylland foretages der massiv indsamling af erindringer og folkesange.

1970

Kommunal- og amtsreform. Sønderjyllands amt overtager sammen med købstadskommunerne driften af museerne. Man udarbejder en plan, hvor museerne fungerer under én fælles vedtægt. Kulturministeriet accepterer ikke med daværende tilskudsmodeller denne, så i stedet får hvert museum egne (næsten enslydende) vedtægter, og hver sin bestyrelse hovedsalig bestående af politikere fra amtsråd og kommunalbestyrelser. Det koordinerende amtsmuseumsråd videreføres.

1972

Sønderjyllands Kunstmuseum udskilles af Tønder Museum som en enhed under ren amtslig finansiering.

1975

Kulturministeriet gør amtsmuseumsråd lovpligtige i hele Danmark. Formålet er at koordinere samarbejdet mellem museerne.

1976

Midtsønderjyllands Museum i Gram oprettes som det naturhistoriske museum i amtet. Drives som de øvrige museer af amtet og i tilfældet her Gram, Rødding og Nr. Rangstrup Kommuner i fællesskab.

1985

Institut for Sønderjysk Lokalhistorie oprettes med egen faguddannet leder, der fungerer som lokalhistorisk konsulent i hele amtet.

1997

Aabenraa Kommune opretter Kunstmuseet Brundlund Slot bl.a. på den statsanerkendelse, der tidligere har ligget på Åbenrå Museums kunstafdeling.

2002

Amtet fraviger finansieringsprincipperne for museerne i Gram og Aabenraa, idet driftsforholdet vendes 180 grader.

2003

Kulturministeren gør det frivilligt, om amterne vil opretholde de koordinerende museumsråd. De statslige tilskud til rådene bortfalder.

2004

Amtsrådet  nedsætter politisk styregruppe og administrativ arbejdsgruppe med deltagere fra amtet og de sønderjyske kommuner m.h.p. at undersøge mulighederne for at lave en ny museumsordning med et endnu tættere samarbejde.

2005

Kulturarvsstyrelsen foretager vurdering af  forslaget om at danne Museum Sønderjylland. Kulturminister Brian Mikkelsen godkender museet.

2006

De tidligere museer får afdelingsnavne. Der indgås aftale med Haderslev Kommune om regnskabsføring, lønudbetaling og forsikringer. Et sekretariat til varetagelse af administration og bygningsdrift oprettes på selvstændig adresse i tilknytning til afdelingen i Haderslev.

2008

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim påtager sig hvervet som protektor for Museum Sønderjylland.

Skærbæk Museum og Bov Museum optages i museet.

Et kontor for bygningskultur etableres.pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·