logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Om museet
Protektor
Vedtægter
Organisation
Museets mission, vision værdigrundlag og mål
Arbejdsplaner
Fakturering
Årsberetninger
Ledige stillinger
Museets historie
Museets logoer
 
 
 
 

 

      vedtægter      

Bookmark and Share


 
 

FOR MUSEUM SØNDERJYLLAND

Navn, ejerforhold, art, status og adresse

 

§ 1. Museum Sønderjylland (herefter benævnt "museet") er en selvejende institution, som er statsanerkendt efter § 13 i museumsloven (lov nr. 473 af 7. juni 2001).

Stk. 2. Museet omfatter natur-, kultur- og kunsthistorie.

Stk. 3. Museets hovedadresse er Aastrupvej 48, 6100 Haderslev.

Formål og ansvarsområde

 

§ 2. Museet dækker det nuværende Sønderjyllands amt og har til formål at virke for indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling inden for natur-, kultur- og kunsthistorie i overensstemmelse med museets geografiske og faglige ansvarsområde.

 

Museets dækningsområde er fra 1. januar 2007 det sønderjyske område, omfattende kommunerne; Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder.

Museet virker for den specielle sønderjyske/slesvigske historie med hovedvægten lagt på de regionale særtræk, forandringsprocesser og påvirkninger, som er forbundet med landsdelens specielle historie som grænseland og mødested mellem forskellige nationer, folkegrupper, kulturelementer og identiteter. Museets virksomhed i andre museers geografiske ansvarsområder skal ske i forståelse med disse.

Stk. 2. Museet har i øvrigt til formål at fremme de nationale, dansk-tyske og internationale samarbejdsrelationer med henblik på at sikre landsdelens natur-, kultur- og kunsthistoriske arv i samspil med verden omkring os. Museet indgår i et tæt samarbejde med såvel danske som internationale museums-, arkiv- og andre forskningsinstitutioner.

§ 3. Museets ansvarsområde omfatter alle tre museumskategorier:

     1.  Naturhistorie, hvor museet fortrinsvis varetager livet i 

          Øvre Miocæn-havet og de specielle fosiller fra Øvre

          Miocæn

          samt den specielle sønderjyske natur med marsk,

          vadehav, hedeslette og ungmoræne.

     2.  Kulturhistorie, hvor museet under:        

                   Arkæologi dækker perioden fra de første sporaf 

                   mennesket til og med middelalderen, men også kan

                   foretage undersøgelser, når jordfundne levn har

                   betydning for forståelsen af problemstillinger for

                   nyere tid. Arkæologiens hovedtemaer er betinget af

                   Sønderjyllands særstilling som kulturmøde- og

                   kulturgrænseområde, af landsdelens status som

                   hertugdømme med tætte relationer til tysk bykultur,

                   samt af grænselandets særlige arkæologihistorie,

                   hvor fortidsminder og genstande har været

                   inddraget i kampen om nationalt tilhørsforhold og

                   identitet.

                   Historie/etnologi dækker perioden fra 1500-tallet til

                   nutiden samt arkivalier og ikke-arkæologiske

                   genstande fra middelalderen. Det

                   historisk/etnologiske ansvarsområde er defineret

                   ud fra Sønderjyllands særlige flernationale og

                   –kulturelle historie med hovedområder inden for

                   den nationale historie og identitet, kulturmøde og

                   kulturtradition, den særlige sønderjyske

                   urbaniserede by-, søfarts- og landbokultur, de

                   særlige regionale kulturer med særlig vægt på marsk

                   og vadehav samt industrihistorie og

                   industrisamfund. Museet varetager desuden

                   vejledning og koordinering i forhold til lokal-

                   historiske arkiver og foreninger.

     3.  Kunsthistorie, hvor museet varetager dansk kunst fra

          guldalderen og fremefter, herunder kunst med relation til

          Sønderjylland, samt kunst, der belyser strømninger i

          nordeuropæisk kunst i det tyvende århundrede og

          fremefter. 

Stk. 2. Ændring af museets ansvarsområde skal godkendes af Kulturarvsstyrelsen.

Samarbejde med andre museer og offentlige myndigheder

§ 4. Museet er en del af Danmarks samlede offentlige museumsvæsen med deraf følgende forpligtelse til samarbejde og gensidig bistand.

Stk. 2. Museet samarbejder med andre museer inden for fælles arbejdsområder.

Stk. 3. Museet samarbejder inden for sit ansvarsområde med de myndigheder, der varetager fredning og fysisk planlægning, og kan indgå aftale om at varetage opgaver for andre, blandt andet  frednings-, planlægnings- og formidlingsopgaver samt undersøgelser.

Stk. 4. Museet indberetter løbende sine samlinger til relevante registre.

Stk. 5. Museet kan indgå aftale med Nationalmuseet vedrørende samarbejdet med Frøslevlejrens Museum.

Bestyrelse, sammensætning og valgmåde

 

§ 5. Museets overordnede ledelse varetages af en bestyrelse på 11 medlemmer, der udpeges således:

  • 2 medlemmer udpeget af Region Syddanmark blandt rådets medlemmer,
  • 2 medlemmer udpeget af Haderslev Kommune blandt byrådets medlemmer,
  • 2 medlemmer udpeget af Sønderborg Kommune blandt byrådets medlemmer,
  • 2 medlemmer udpeget af Tønder Kommune blandt byrådets medlemmer,
  • 2 medlemmer udpeget af Aabenraa Kommune blandt byrådets medlemmer,
  • 1 medlem udpeget af museets medarbejdere, jf. stk. 4.

Stk. 2. De udpegningsberettigede udpeger endvidere personlige suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode, der svarer til den kommunale valgperiode. Perioden løber fra den 1. april i året efter afholdelsen af kommunale valg. Genudpegning kan finde sted. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer i valgperioden 2002 – 2005 gælder frem til 1. januar 2007.

Stk. 4. Medarbejdernes repræsentant vælges af og blandt de medarbejdere, der er ansat ved museet.

Stk. 5. Museets direktør er bestyrelsens sekretær og deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Museets direktør kan ikke være medlem af bestyrelsen.

§ 6. Bestyrelsen er ansvarlig for museets drift.

Stk. 2. Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand. Medarbejdernes repræsentant kan ikke vælges.

Stk. 3. Formanden indkalder til og leder bestyrelsens møder. Der afholdes mindst 4 møder om året.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er til stede.

Stk. 5. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog §§ 13-15.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 7. Bestyrelsen kan træffe beslutning om oprettelse af rådgivende lokalråd ved museets afdelinger.

Stk. 8. Bestyrelsen kan indgå aftale med offentlige myndigheder eller andre institutioner om samarbejde om natur-, kultur- og kunsthistoriske opgaver eller om drift af eller optagelse af andre kulturarvsinstitutioner, jf. dog § 3, stk. 2.

Stk. 9. Museets virksomhed er underlagt gældende museumslov og tilhørende ministerielle bekendtgørelser.

Ledelse og øvrige personale

§ 7. Til at varetage museets daglige drift ansætter bestyrelsen en heltidsansat direktør, som skal have en relevant museumsfaglig baggrund.

Stk. 2. Direktøren har inden for de af bestyrelsen vedtagne arbejdsplaner, budgetter og andre eventuelle overordnede retningslinier det museumsfaglige og ledelsesmæssige ansvar for museets samlede virksomhed.

Stk. 3. Direktøren forbereder sager for bestyrelsen og rapporterer til bestyrelsen om alle væsentlige forhold vedrørende museet.

Stk. 4. Museets øvrige personale ansættes og afskediges af direktøren inden for rammerne af de godkendte arbejdsplaner, budgetter og en eventuel overordnet personalepolitik. Bestyrelsen kan bestemme, at direktørens ansættelse og afskedigelse af personale til museet i et nærmere bestemt omfang skal forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Budget og arbejdsplan

§ 8. Museets regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Direktøren forelægger årligt et forslag til budget med tilhørende budgetkommentarer til beslutning i bestyrelsen. Herefter sendes det vedtagne budget med kommentarer til tilskudsgiverne og Kulturarvsstyrelsen.

Stk. 3. Direktøren forelægger hvert 4. år forslag til en arbejdsplan til beslutning i bestyrelsen. Den godkendte arbejdsplan sendes til tilskudsgiverne og Kulturarvsstyrelsen.

Regnskab, revision og beretning

§ 9. Museets regnskab skal føres og udarbejdes i overensstemmelse med de af kulturministeren fastsatte regler.

stk. 2. Direktøren er ansvarlig for forvaltningen af museets indtægter og udgifter. Indenfor det godkendte budget med tilhørende arbejdsplan/budgetkommentar har direktøren dispositionsret.

Stk. 3. Museets årsregnskab afgives i overensstemmelse med de retningslinier, der er fastsat af kulturministeren.

Stk. 4. Museets regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor eller af et kommunalt revisionsorgan.

Stk. 5. Direktøren skal årligt udarbejde en beretning i overensstemmelse med de regler, der er fastsat af kulturministeren. Beretningen og det reviderede årsregnskab sendes til tilskudsgiverne og

Kulturarvsstyrelsen.

Udskillelse, kassation, sikring m.v.

 

§ 10. Udskillelse, kassation, sikring m.v. sker efter de i lovgivningen fastsatte regler.

Åbningstider

§ 11. Museet skal have bestemte, forud bekendtgjorte åbningstider.

Stk. 2. Herudover er museets udstillinger, samlinger og arkivalier tilgængelige efter forudgående aftale.

Tilsyn

 

§ 12. Hovedtilskudsyder fører tilsyn med museet.

Sammenlægninger, vedtægtsændringer og nedlæggelse

§ 13. Beslutning om sammenlægning af museet med andre kulturarvsinstitutioner kan kun træffes af et flertal, der omfatter mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen, og skal godkendes af hovedtilskudsyder.

§ 14. Beslutning om ændring af vedtægten kan kun træffes af et flertal på mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

§ 15. Beslutning om nedlæggelse af museet kan kun træffes af et flertal på mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 2. En eventuel nettoformue, opgjort på nedlæggelsestidspunktet, kan anvendes til de formål, der er nævnt i § 2. Beslutning om anvendelse træffes af et flertal på mindst 2/3 af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 3. Ved en nedlæggelse af museet træffer Kulturministeren efter forhandling med beliggenhedskommunerne beslutning om, hvad der skal ske med de museale samlinger.

Ikrafttræden

 

§ 16. Denne vedtægt træder i kraft ved godkendelse fra Sønderjyllands Amtsråd med virkning fra 1. januar 2005.

Tiltrådt - med bemyndigelse til Sønderjyllands Amt til om nødvendigt at justere datoen i § 16, så den harmonerer med Kulturministerens godkendelse af Museum Sønderjylland.

Sønderborg Byråd, den

Broager Byråd, den

Augustenborg Byråd, den

Sundeved Kommunalbestyrelse, den

Haderslev Byråd, den

Gram Kommunalbestyrelse, den

Rødding Kommunalbestyrelse, den

Bestyrelsen for Institut for Sønderjysk Lokalhistorie, den

  

Tønder Byråd, den

Nørre-Rangstrup Byråd, den

Skærbæk Byråd, den

Højer Byråd, den

Aabenraa Byråd, den

 

Godkendt af Sønderjyllands Amtsråd, den
pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·