logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Arkæologi Haderslev
Til bygherren
Viden om
ARKÆOLOGI & HISTORIE
Samlinger
Besøg museet
Kontakt
Det sker
Faste udstillinger
Særudstillinger
Undervisning
Museumsbutikken
Links
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      til bygherren      

Bookmark and Share

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Er du stødt på et fortidsminde?
· Skal du bygge, eller planlægger du et anlægsarbejde?
· Er du landmand eller skovbruger?
· Er du råstofudvinder?
· Danefæ
· Museumsloven

· Fredede fortidsminder samt sten- og jorddiger

Udgravning

Museumsloven

(lov nr. 473 af 7. juni 2001 med senere ændringer)
og dens betydning for den arkæologiske virksomhed i Danmark.

Loven sikrer, at museer med et arkæologisk ansvarsområde bliver inddraget i planlægningen så tidligt som muligt, når det drejer sig om kommende jord- og anlægsarbejder, der kan medføre en risiko for at ødelægge jordfaste fortidsminder.

Herved kan planlæggere så tidligt som muligt i processen tage hensyn fortidsminderne. Det indebærer enten, at nødvendige arkæologiske undersøgelser kan foretages i god tid, før et egentlig anlægsarbejde påbegyndes, eller at en bygherre kan vælge at ændre et projekt eller måske helt at flytte det til et andet område, således at fortidsmindet ikke berøres.

Loven giver ligeledes enhver, der ønsker at udføre et jord- eller anlægsarbejde, mulighed for direkte at spørge det lokale arkæologiske museum, om der findes fortidsminder på et areal, vedkommende planlægger at benytte. Museet har en svarfrist på 4-6 uger.

Museumslovens § 27, stk. 2 fastslår, at hvis man støder på fortidsminder under et jord- eller anlægsarbejde skal arbejdet straks standses og en arkæologisk undersøgelse foretages for bygherres regning med de forsinkelser, det må medføre i det igangværende anlægsarbejde. Alene af den grund er en inddragelse af museet på et tidligt tidspunkt i planlægningen af et anlægsarbejde af stor betydning.

Ifølge loven er det BYGHERRE, hvad enten denne er offentlig eller privat, der skal betale for en udgravning. Der er visse undtagelser, som almindelig dyrkning og almindelig skovbrug, og der kan opnås tilskud til en udgravning fra Kulturarvsstyrelsen, hvis udgifterne til den arkæologiske undersøgelse bliver uforholdsmæssig store i forhold til anlægsudgifterne. Tildeling af tilskud forudsætter dog, at museet har været inddraget i sagen i planlægningsfasen!

Der skal altid indgås en frivillig aftale mellem bygherre og museet omkring de arkæologiske undersøgelser, og et udgravningsbudget skal godkendes både af Kulturstyrelsen og bygherre.

Læs de relevante uddrag af den nye museumslov her:
Du kan læse hele museumsloven her:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=12017

Kulturstyrelsen har udgivet pjecen ”Sikring af fortidsminder”:

http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/
publikationer/emneopdelt/arkaeologi/museumslov/museumslov.pdf


Skulle der være spørgsmål i forbindelse med museumsloven, så vil Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev selvfølgelig meget gerne bistå med besvarelsen af disse. Henvendelse kan ske på tlf. 74 52 75 66, eller skriftligt på mailadressen:

planer@museum-sonderjylland.dk


Spørgsmål besvares i øvrigt af Kulturstyrelsen tlf. 33 73 33 73. www.kulturstyrelsen.dk
pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·