logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Slesvigske Vognsamling
Besøg museet
Kontakt
Udstillinger
Det sker
Undervisning
Museumsbutik
Venneforening
Links
Vognkonsulent
  Tilbud til danske
  museer og samlinger
 
 
 
 
 

 

      Vognkonsulent      


   

vognhjul
Foto: Limfjordsmuseet, Løgstør

Dette sjældne vognhjul fra begyndelsen af 1200-tallet er for få år siden fundet af dykkere på havets bund men siden gået tabt, fordi man ikke erkendte dets kulturhistoriske værdi. Initiativet ”Vogne i Danmark” kunne have ydet den faglige indsats, der ville have sikret hjulets dokumentation og mulige bevaring for eftertiden.


Tilbud til danske museer og samlinger

Vogne i Danmark 


Oldtid, middelalder og nyere tid

Landets kulturhistoriske og arkæologiske museer og samlinger har både i udstillingerne og på magasinerne vogne eller dele af vogne af træ, hvoraf de ældste stammer fra moser og våde områder og kan være op mod 5.000 år gamle. De fleste bevarede fund stammer fra tørvegravningsårene 1850-1950. I de senere år er antallet af nye fund af vogndele igen i stigning takket være arkæologiske undersøgelser i forbindelse med de mange anlægsarbejder. Vanddrukkent træ er kostbart at bevare og konservere og der er derfor brug for hurtig faglig vurdering af materialet.

De hidtidige undersøgelser har vist at det danske vognmateriale på museerne er det mest repræsentative for vognenes formudvikling i Europa. Det har således væsentlig betydning for forståelsen af både den danske og den europæiske kommunikations- og bebyggelseshistorie. I mange tilfælde kan vogndelene tilmed være med til at give en foreløbig datering af et samlet fundmateriale.

Undertegnede arkæolog og vognforsker dr. phil. Per Ole Schovsbo vil gerne stå til rådighed for de interesserede museer og udarbejde rapporter og beretningsmateriale om mose- og jordfundne og ældre recente vognmateriale (især de stive landbrugsvogne) der både tilgår rekvirenterne og et centralt vognhistorisk arkiv administreret af Slesvigske Vognsamling under Museum Sønderjylland der med tiden også vil overtage Vognhistorisk Arkiv (Schovsbos eget vognforskningsmateriale). Her vil således med tiden kunne skabes en samlet vidensopbygning på området til gavn for det forskningsmæssige overblik.

Nyheder

I Løbet af de senere år er der fremkommet betydningsfulde fund af hjul- og vogndele takket være de mange anlægsarbejder. De findes som regel i våde områder som brønde på bopladser og ved eller i vandløb ved vadesteder eller broer. Også metroudgravningerne i København har afgivet fund af interesse, således et formodet trækåg af træ fra sen middelalder. Overraskende er de mange fund fra vikingetid af vogndele (især hjuldele), men også gamle fund har vist sig at indeholde vogndele f.eks. et par aksler i det kendte offerfund fra Foerlev Nymølle (Lund i Kuml 2002) af samme type som vognakslerne i Dejbjerg Præstegårdsmose (Schovsbo 2010), men også Nydam Engmose og flere andre steder. Diskussionen om hurtige vogne (stridsvogne?) med seletøj fra bronzealderen er kommet tilbage med fornyet styrke (Klavs Randsborg om bl.a. Gallemose i Acta 2010).  Mest opsigtsvækkende er imidlertid fundet af et typisk førromersk skivehjul nær helleristningsfeltet i Sarpsborg, Østfold i Norge. Det er indtil videre Norges ældste hjul og fremragende publiceret af Inger M. Berg-Hansen i Varia 2009.

Bogen om Dejbjerg-vognene 2010 har medført en del diskussion især i forbindelse med de overraskende naturvidenskabelige dateringer og oplysningerne om bronze- og jernbeslagenes proveniens. Håbet er at der på den danske og europæiske arkæologiske museer vil blive sat mere focus på de karakteristiske beslag så, vognenes miljø og funktion kan belyses yderligere.

Arbejdet med en bog om nyere tids Vogne på landet er ved at være afsluttet. Den påtænkes udsendt i løbet af efteråret 2011, mens en bog om Danske vogne i middelalderen forhåbentligt udsendes i 2012. Den vil indeholde nye analyser af det berømte fund af vogndele fra voldstedet Boringholm ved Horsens fra ca. 1400. Det er enestående i Europa og indeholder formentlig hjul fra adelsfruernes hængende karme kendt fra folkeviserne.

I løbet af sommeren vil samarbejdet med Vikingelandsbyen ved Albertslund tage form idet der er planlagt en vikingetidig vejlinie med jordveje og brokonstruktioner over Store Vejle Ådal mod museet på Kroppedal. Til anlægget fremstillet én eller flere vogne ved hjælp af tidstypiske metoder og værktøjer. Projektplanerne er netop nu ved at blive udarbejdet.       

Per Ole Schovsbo
Enebærvænget 6
4700 Næstved

Tlf.: 55 70 01 96
E-Mail: schovsbo-hoeyer@stofanet.dk  

www.karetmager.dk/dk/carribas

Fagkonsulent ved bygning af rekonstruktioner af danske vogne fra oldtid og ældre middelalder ved museer og forsøgscentre 1982-2002.


Litterær produktion i udvalg:

1977: Hjulnav, Randers by. Hikuin nr 3 side 118. Århus.

1980: Rønbjerghjulet. MIV nr. 10, side 36-43, Viborg 1980.

1980a: Den stive landbrugsvogn i Danmark (utrykt kompendium).

1982: Arbejdsvogne af træ i Danmark.  Museumsmagasinet nr. 19, side 15-16, 1982.

1982a: Hjulet fra Vognsbøl.  Mark og Montre side 20-24, 1982.

1983: Henry Petersen og vognfundene fra den ældre jernalder.  En forskningshistorisk skitse. Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1981 side 118-157, København.

1983a: A Neolithic vehicle from Klosterlund, Central Jutland.  Journal of Danish Archaeology, vol. 2 side 60-70. Odense University Press.

1983b: Løvtræets mestre.  Skalk nr. 2 side 12-15, 1983. Århus.

1983c: Hjulmænd på den jyske ås. Vendsyssel Nu og Da nr. 7 side 34-45. Hjørring.

1984: Vikingernes vogne. Hikuin nr. 10, side 289-300. Århus.

1985: Prehistoric Wheeled Vehicles. Kr. Kristiansen (ed.): Archaeological formation processes/The representativity of archaeological remains from Danish Prehistory side 199-207, Nationalmuseet. København.

1987: Oldtidens vogne i Norden. Bangsbomuseet.

1991: Vognmagere.  Skalk nr. 3 side 16-17, 1991.

1991a: Af Slesvigske Vognsamlings historie.  Haderslev-Samfundets Årsskrift 1991 side 43-54.

1993: Danske vogne og deres benævnelser gennem tiderne. Danske Veje (utrykt kompendium).

1996:  Sammenbrud.  Skalk nr. 4 side 16-17, 1996.

1999: Vogn og vej. Skalk nr. 6 side 10-15, 1999.

2000: Landbrugets arbejdsvogne/omrids af stivvognens historiske teknologi (utrykt tekst).

2002: Landtransport i Danmark - i vikingetid og tidlig middelalder.  Venner og Fjender.  Dansk- vendiske forbindelser i vikingetid og tidlig middelalder. Næstved Museum side 71-77.

2002a: Hvad er en vej ?.  Vejhistorie nr. 3. Dansk vejhistorisk Selskab 2002 side 3-7.

2003: Netværk. Skalk nr. 4, 2003.

2003a: Landtransportens udvikling i anden halvdel af 1800-tallet/ Hestevognenes klassiske periode. Fabrik og Bolig 2003 nr. 1 side 3-21. København.

2007: Tranbær Mosefund, Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter vol. 57. Århus.

2007a: Pragtvognen fra Fredbjerg.  Kuml 2007 side 73-121. Århus.

2010: Dejbjerg-vognene. Keltiske impulser i førromersk jernalder. Jysk Arkæologisk Selskabs skrifter vol. 74. Århus.

2010a: Søren og Peter Buchholt.  Hjulere og savskærere i Sillerup. Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev.

2010b: Almers Tranberg. Smedesvend i Holsted. Fremstilling af smedejernsbeslag til en stiv arbejdsvogn. Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev.


 


pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·