logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Udstillinger
 
Faste udstillinger
Webudstillinger
 
 

 

      faste udstillinger      


Bookmark and Share


 

Sønderjyllands

Arkæologi

 

Sønderjyllands Erhvervshistorie

Sønderjyllands Historie

Sønderjyllands

Kunsthåndværk og

Kunstindustri

Nordisk Kunst og design

 

Sønderjysk Kunst

 

Naturhistorie og palæontologi


 
 

Sønderjyllands arkæologi

Arkæologi Haderslev
Stenalder, Bronzealder, Jernalder, Vikingetid og Middelalder

Arkæologi Haderslev er Sønderjyllands museum for arkæologi samt oldtid, middelalder og renæssance.

I museet udstillinger vises genstande fra hele oldtiden i form af grav-, offer- og bopladsfund. Udenfor museet er genopført grave fra sten og bronzealder, og her finder man også flere eksempler på runesten og helleristningssten.

Udstillingsmontre med lerkar

I udstillingen på museet 1. sal kan man bl.a. se og læse om følgende.

Stenalder: Danmarks ældste grav, der er mere end 10.000 år gammel. Rekonstruktionen  af en  stendysse, flintgenstande fra ældre og yngre stenalder i form af værktøj og våben. Bronzealder: Egekistegrav med velbevaret skelet fra Nybøl. Danmarks længste bronzealderhus og Danmarks længste egekiste. Våben og smykker f.eks. rageknive, sværd, dolke etc. i bronze. Desuden er et helt afsnit i udstillingen afsat til formidling af Skydstrupkvinden; rekonstruktionen af hendes dragt, gravhøjen opbygning, vævningen af dragten etc. I udstillingen ses en rekonstruktion af hendes frisure og klædedragt. Den originale egekiste med kvinden fra Skrydstrup kan ses på Nationalmuseet.

Jernalder og vikingetid: Med udgangspunkt i gravfund fortælles der i udstillingen om jernalderens sociale klasser; bønder, landsbyleder, stormand, fyrste og kriger. Der sættes særlig fokus på jernudvinding, landbrug, og keramikbrænding. I et afsnit i udstillingen fortælles der om forsvarsanlægget Olgerdiget og offeringerne i Ejsbøl Mose. Der vises mange flotte våben og smykker og i udstillingen ses også Danmarks næststørste guldfund fra yngre romersk jernalder kun overgået af guldhornene! Vikingetidsafsnittet er under opbygning. Men der ses dog en ege og en rekonstruktion af et såkaldt grubehus fra Midtsønderjylland.

Middelalder: I en  lille del af udstillingen ses genstandene fra Sønderjyllands bedst bevarede voldsted Nørrevold ved Arrild. Her findes også søjlefragmenter fra renæssanceslottet Hansborg, og på et stort kort fra 1585 vises fund og steder, som stadigvæk kan ses i bybilledet i Haderslev by.

Arkæologien: I udstillingen kan man med graveske genudgrave Skrydstrupkvinden digitalt. Undervejs skal man selv undersøge de udgravede billeder af genstandene ved at vælge en af tre forklaringer, på det man har fundet. Når man har udgravet fem genstande, kan man afslutte sin gravning og printe sine oplysninger ud.

Haderslev prospekt

Da museet indtil 2007 også var lokalhistorisk museum for Haderslevegnen, finder man i udstillingerne også to stuer fra 1800-tallets borgerhjem, et skomagerværksted, et malerværksted, porcelæn og fajance og et par enkelte montre, hvori der vises genstande fra Første og Anden Verdenskrig.

Udenfor museet findes et frilandsmuseum med to stuehuse og en stubmølle fra 1700-tallet, en bullade fra 1600-tallet og en smedje fra 1850'erne.

 


Udstillingen i Hjemsted Oldtidspark

Oldtidsparken er dels et oplevelsescenter med rekonstruerede miljøer og aktiviteter og dels et underjordisk museum.

Parken og museet er oprettet med udgangspunkt i den jernalderbebyggelse og gravplads, der er fundet på stedet.

Museet er indrettet som en mine med gange og rum, og her ledes man gennem 1000 års jernalderhistorie. Her ses de originale genstande fra udgravningerne,  kiste- og urnebegravelser og historien om, hvordan livet formede sig  for mellem 2000 og 1400 år siden på kanten af Hjemsted Banke.Sønderjyllands Erhvervshistorie

Kulturhistorie Aabenraa

Søfart

Cathrinesminde Teglværk

Cathrinesminde Teglværk med ringovn, maskiner, tørrelader, arbejderboliger og omgivelserne ved Iller Strand er en udstilling i sig selv. Her ser man, hvordan et klassisk ringovnsteglværk så ud i perioden 1890-1960.

De faste udstillinger fortæller om teglfremstillingen og illustrerer historisk og nutidig produktion med modeller af kammerovn, ringovn og tunnelovn. Der visers eksempler på teglprodukter fra hele verden. I arbejderboligerne kan man se, hvordan teglværksarbejderne boede i 1890, 1930 og 1960.

Teglværkerne  var den største industri i Sønderjylland i 1920. Der planlægges en fremtidig fast udstilling om Sønderjyllands øvrige industrihistorie.

Ringovn

Ringovn.


Slesvigske vognsamling

Vogne

På Slesvigske Vognsamling fortælles historien om vognens opståen og udvikling indtil automobilerne tog over i første halvdel af 1900-tallet. Et afsnit af udstillingen handler om de førende vognproducenter i Haderslev, og deres vogne. Andre steder "taler vognene deres eget sprog".

Historien om vognsamlingen og dennes skaber, afdøde boghandler Johannes Chr. Nielsen er en del af udstillingen.

Til museet er knyttet et værksted, hvis primære opgaver er konservering af egne vogne og fremstilling af rekonstruktioner. På værkstedet arbejdes der pt. hver onsdag.

I et hjørne af udstillingen findes en udstilling om den tidligere Schaumanns Klædefabrik, hvori vognsamlingen er indrettet.

Slesvigske Vognsamling


Oldemorstoft

Landbrug

På Oldemorstoft fremvises i de to store udstillingshaller en lang række landbrugsredskaber, der i deres sammenhæng er med til at fortælle det sønderjyske landbrugs historie. Fokus ligger primært på anden halvdel af 1800-tallet og frem til 1950’erne - tiden før den store mekanisering tog fart.

Landbrug  Grænsebevogtning

I den lille pyramide finder man udstillingen "Grænsebevogtningen fra 1920 til 2010". Hovedfokus ligger på grænsegendarmerne, der i mange år patruljerede grænsen til fods i deres karakteristiske lyseblå uniformer. Udstillingen fortæller også om smugleriet ved grænsen, og beskriver toldvæsnets og grænsepolitiets opgaver.

I museets gamle hovedhus fra 1700-tallet finder man, ud over den hyggelige café, nogle små udstillinger. Disse omhandler Padborg som baneby efter Genforeningen, Frøslevdigteren Karsten Thomsen og sidst, men ikke mindst, Oldemorstofts egen historie som frigård og herredsfogedgård.   

 


Jacob Michelsens Gård

-

 


Sønderjyllands Historie

Sønderborg Slot

Grænselandets historie og kulturhistorie

Sønderjyllands historie omfatter bl.a.: “Fejder om fortiden”, om oldtidsfund og fortidsminder i grænselandet og brugen af disse i historie og politik frem til vore dage, Christian 2. på Sønderborg Slot, om kongens fangenskab på Sønderborg Slot 1532-1549 og myten om det runde bord, “Hertugerne af Slesvig og Holsten”, om tiden fra middelalderen til 1864, hvor Slesvig og Holsten var en del af det danske rige som “Hertugdømmerne” samt historien om slotte og hertugslægter fra 1200-tallet til vore dage, “De slesvigske krige” om borgerkrigen 1848-50 og krigen mellem Danmark og Preussen-Østrig i 1864, med et væld af våben, uniformer, modeller og historiemalerier. Endvidere udstilling med slesvigske mønter og medaljer,

Der sker i disse år en løbende fornyelse af de faste udstillinger: i de seneste har slottets udstillingshold samarbejdet med udefra kommende kunstnere. Udstillingerne “Under tysk styre” om tiden fra 1864 frem til Første Verdenskrig og “Afstemning og Genforening 1919-20” er designet af arkitekt Poul Ingemann, mens “Hjemmefront og Skyttegrav” om sønderjyderne under Første Verdenskrig er designet af Ingvar Cronhammar.

Som følge af fornyelsen af de faste udstillinger er der p.t. ingen udstillinger om tiden fra 1920 frem til nutiden.


Fra udstillingen "Afstemning og Genforening 1919-1920".

Kunst og kunsthåndværk omfatter bl.a.: "Den Cumberlandske Samling", en stor samling af slesvig-holstensk kunsthåndværk fra 15-, 16- og 1700-tallet med en omskiftelig forhistorie og "Kunstnergaven af 1920" med over 500 værker inden for malerkunst, grafik og skulptur, givet af danske kunstnere til Sønderjylland.

Slots- og lokalhistorie omfatter bl.a.: udstillinger om Sønderborg Slots historie med fortællinger, fund og modeller fra 1200-tallet til dag, Sønderborg by med særlig vægt på tiden 1864-1940 samt udstillinger om kulturhistorien på Als og Sundeved med egnsdragter og tekstiler, gamle stuer og værksteder, pottemageri og sølv, legetøj og gammel skolestue.

Slotskirken, "Dronning Dorotheas Kapel" fra årene 1568-71. Enestående bevaret fyrstekirke fra reformationstiden, Danmarks ældste renæssanceinteriør med gallerier og hvælvinger. Se også pragtfuld altertavle og døbefont, udført af brødrene Floris, Antwerpen, det restaurerede orgel fra 1560'erne samt de genskabte Christian 3. og Dronning Dorotheas anetavler. Til kirken hører de sønderborgske og augustenborgske hertugers gravkamre, 1584-1843 (ingen adgang).

Desuden kan man på Sønderborg Slot se det gamle slotskøkken med den bevarede skorsten, “Drabantsalen” fra 1400-tallet, “Riddersalen” med sidegemakker samt den genskabte ringriderbane fra Hertug Hans den Yngres tid på nordsiden af slottet.

Hertugudstilling

Fra udstillingen: "Hertugerne af Slesvig og Holsten".

 


Dybbøl Mølle

-


Historiecenter Dybbøl Banke

-


Bymuseet i Haderslev

Bymuseet har til huse i et restaureret hus, bygget i 1580. I huset fortælles om udvalgte emner fra byens historie, fra starten i middelalderen og op til vor tid.

Huset er opført af arkitekten Hercules von Oberberg, der også var bygherre af Hansborg Slot. En speciel attraktion i huset er resterne af nogle meget sjældne vægmalerier fra ca. 1680, som bl.a. viser antikkens helte til hest.

På husets 1. sal gennemgås arkitektoniske stilarter fra middelalderen til nutiden. De fleste eksempler er fra Haderslev og kan være en god  introduktion og  inspiration til ture rundt i Haderslevs velbevarede bykerne.

 


Sønderjyllands

Kunsthåndværk og kunstindustri

Kulturhistorie Tønder

Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønders samlinger rummer eksempler på det gode håndværk i det vestsønderjyske område:

Kniplinger - sølv - møbler - hollandske fliser - fajancer


Søfart og handel blomstrede i 17-1800-tallets Vestsønderjylland. Søfolk fra Vadehavsøerne drog på hvalfangst i Nordatlanten, bøndernes marskkvæg blev eksporteret til Holland, hvorfra man hjembragte de hollandske fliser, kniplingsproduktionen på Tøderegnen var på sit højeste, og de gode økonomiske forhold skabte grundlag for de mange guldsmede, der fremstillede det sølv, som vises i museets sølvkammer.

Sølvkammer

Fra museets sølvkammer. Det sølv der ses i montrene, er fremstillet af mestre i Tønder.

Museets samlinger afspejler denne velstand og sans for kvalitet, der var i 17-1800-tallets Vestsønderjylland. Samtidig fornemmer man den stærke kulturpåvirkning, der også tidligere har været fra det nordtyske og frisiske område. Dette ses blandt andet i museets samling af kister og skabe.

 

Fliser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra museets fliserum.

 

Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder er et spændende museum at bevæge sig rundt i. Museet består af mange små rum og gange, hvor man undervejs vil se flere udstillinger.

En af udstillingerne er i den gamle arrest, som er, hvor arresten altid har været. Her kan man få en tydelig fornemmelse for, hvordan det har været at være fange. Arresten var i brug frem til kort efter Første Verdenskrig.

Fængsel

Arresten på Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder.

Desuden kan man også undervejs rundt i museet opleve bygningerne fra det gamle Tønderhus Slot i form af porthuset og drabantsalen. Her er der også udstillinger om Tønderhus Slot og om egnens slotte Grøngaard og Trøjborg. 


Højer Mølle

Mølleri – mad – marsk

Højer Mølle er en statelig hollandsk vindmølle fra 1857 beliggende midt i marskbyen Højer. Møllen er den højeste af sin art i Nordeuropa - ikke mindre end 22 meter. Efter to store restaureringer står Højer Mølle i dag stort set intakt, og fra omgangen har man en fantastisk udsigt ud over Tøndermarsken og Vadehavet.

I tilknytning til møllen og kornmagasinerne ligger møllerboligen og møllehaven, som i 1995 blev genskabt, som den så ud omkring 1910.

Højer Mølle - Møllehaven

Udstillinger

Museet viser tre faste udstillinger. Den ene omhandler "Mølleriets historie i Vestslesvig", der sammen med møllens intakte inventar, kornmagasinerne og den gamle møllerbolig samt møllehaven fortælles i nogle helt unikke rammer.

"Brød og bagning gennem 2000 år" er titlen på museets anden udstilling, hvor man kan blive klogere på brugen af korn og mel i bagværk gennem tiden.

Tøndermarskens natur- og kulturhistorie er temaet i udstillingen "Mennesker og landskab i marsken". Møllens beliggenhed få minutter fra marsken gør Højer Mølle til et oplagt udgangspunkt for et besøg i Tøndermarsken og Nationalpark Vadehavet.

 


Drøhses Hus

Kniplinger - kniplingshistorie - glas - ovne

Museum Sønderjylland - Drøhses Hus er Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønders tekstile afdeling.

 

Her er særligt fokus på

kniplinger og kniplingshistorien.

 

 

 

 

 

 

Nærbillede af en knipling i proces.

Nederst ses prikkebrevet i pergament. I hullerne sættes nålene, hvor den tynde knipletråd flettes omkring, så der til sidst dannes en knipling.

Knipling

 

På museets 1. sal kan man opleve udstillignerne "Fra storhed til forfald". Om den Vestsønderjyske kniplingsindustri fra 1600-1800, og i forlængelse heraf kan man se udstillingen "I tråd med tiden", hvor der fortælles den nyere kniplingshistorie op igennem det 20. århundrede frem til i dag, hvor knipling ikke længere er et erhverv, men en hobby.

Huserskrin

En kræmmers husererskrin.

Kræmmeren havde skrinet på ryggen, når han gik til marked. Foran skrinet ses dets indhold: Prøvebøger med kniplingsprøver, en delbar alenstok og et viklebræt med kniplinger omkring.

Drøhses Hus er i sig selv et besøg værd. Huset er et gammelt fredet barokhus fra 1672, og huset har i 1980’erne gennemgået en omfattende restaurering, hvor man bl.a. fik tilbageført mange af de orginale loftdekorationer og rumfordelinger.

Rundt omkring i husets rum ses en del af museets samling af ældre møbler, der sammen med en stor glassamling og ovnsamling også udgør husets faste udstillinger.

Bag Drøhses Hus er en kniplingshave, som blev skabt i 2012 med inspiration fra gammel Tønderknipling.   

 


Ehlers Lertøjssamling

Louis Ehlers Lertøjssamling er Nordeuropas største samling af lertøj fra perioden 1500-1900, kunstnerkeramik fra 18- og 1900-tallet m.m.

Samlingen, der dækker hele Danmark og Nordtyskland, har til huse i et af de ældste, restaurerede huse i Haderslev, bygget i 1577, beliggende i Slotsgade 20. Huset ligger nabo til Haderslev Bymuseum i Slotsgade 22, og der er en fælles gård bag husene, der giver begge samlinger en fantastisk ramme.

Bemalede paneler - Slotsgade 20

Ved en gennemgribende restaurering i 1970'erne, blev mange af Slotsgade 20's ældre træk fremdraget igen, bl.a. en række bemalede træpaneler fra midten af 1600-tallet. Omkring 1650 var det "moderne" at bruge vævede vægtæpper til dekoration på sine vægge, men de var meget kostbare, så derfor "nøjedes" man her i huset med at få sine træpaneler dekoreret. Inspirationen til motiverne kom forskellige steder fra. Man mener, at maleren blev inspireret af datidens konge og dronning, Frederik III og dronning Sophie Amalie, da portrætter af kongeparret er meget lig portrætterne på panelerne og passer med årstallet. Panelmalerierne i renæssancerummet på 1. sal er den egentlige årsag til, at huset blev restaureret. Man fandt først maleriet bag ved 6 lag bemaling og derudover 11 lag tapet.

I 1983 blev Ehlers Lertøjssamling tilgængelig for offentligheden i Slotsgade 20 i Haderslev. Louis Ehlers (1916-1998) havde overdraget den til Haderslev Kommune, men havde fortsat opsyn med samlingen til sin død i 1998.

 

Barselspotte

Ehlers Lertøjssamling består hovedsalig af dansk keramik, indsamlet af Margrete og Louis Ehlers fra o. 1950.

Tidsmæssigt strækker samlingen sig fra middelalderen og op til midten af 1900-tallet.

Samlingen omfatter

alle slags lertøj:

Æbleskivepander, stegesøer, gryder, dunke, buddingforme, lågkrus, barselspotter, fiskefade, sparegrise osv.

 

De ældste stykker er lyst lertøj fra 1200-årene, noget af keramikken er fra renæssancen og en del er kunstnerkeramik fremstillet i 18/1900-tallet af kendte danske kunstnere som f.eks. Th. Bindesbøll.

Udstillingen er delt op i landsdele, så man får et klart indtryk af egnspræget  i de forskellige landsdeles pottemageri. Hver landsdel har sit lokale.

Udover keramikken, kan man se en stor samling af nipsenålepuder, gamle kagedåser fra hele verden, halvdukker og etnografiske ting, som også havde Ehlers`store interesse.

 


Skærbæk

Skærbæk Væveskole – jugend – turisme

Museum Sønderjylland – Skærbæk har til huse i en tidligere købmandsgård fra 1909 beliggende i hjertet af Skærbæk. Købmandsgården er tegnet af arkitekten Kaj Gottlob og er et meget smukt eksempel på hjemstavnsstil.

Nat og dag

Udstillinger

Museets udstilling omhandler Gründertiden i Skærbæk og Vestsønderjylland omkring 1900. Centralt i museets udstilling er vægtæpper fra Skærbæk Væveskole (1896-1919), der opnåede stor berømmelse i Europa omkring 1900.

Væveskolens grundlægger pastor Johannes Jacobsen var en driftig mand, og stod også bag grundlæggelsen af Nordseebad Lakolk på Rømø. I udstillingen om Lakolk kan man bl.a. opleve en model af sommerhusområdet med de særegne blokhuse.

Eksempler på originale Rømøstuer viser det traditionelle søfarts- og landbrugssamfund, som turisterne blev mødt af.

Desuden findes en udstilling om jugendstil kunstindustri med både håndlavede og industrielt fremstillede genstande.

 


Nordisk Kunst og design

Kunstmuseet i Tønder

-

 


Sønderjysk Kunst

Kunstmuseet BrundLund Slot

På Kunstmuseet Brundlund Slot vises skiftende udstillinger med maleri, fotografi, skulpturer, grafik og installationer – fra slutningen af 1700-tallet til i dag.

Museets udstillinger veksler mellem kunsthistoriske temaer, samtidskunst og præsentationer af samlingen.

Udstillingernes fokus ligger på de sønderjyske kunstnere, heriblandt C.W. Eckersberg, Claus Carstensen, Svend Wiig Hansen, Leif Kath og mange flere.

 

Dreng med hvid krave

 

 

 

 

 

 

 

  C.W. Eckersberg.

  Dreng med hvid krave.

 


naturhistorie og palæontologi

Naturhistorie og Palæontologi,

Gram Lergrav

På Naturhistorie og Palæontologi findes i den faste udstilling et bredt udvalg af de fossiler, som leret i Gram Lergrav er så rigt på.

Fossilerne er 10 millioner år gamle og spænder både artsmæssigt og i størrelse bredt, lige fra mikroskopiske foraminiferer over hajtænder, muslinger, snegle og sælknogler til næsten komplette hvalskeletter.

Ligeledes er en del af stedets faste tilbud Gram Lergrav, hvor museets gæster har mulighed for selv at gå på fossiljagt.
pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·