logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Sønderborg Slot
Besøg museet
Kontakt
Faste udstillinger
Særudstillinger
Det sker
Undervisning
Publikationer
Museumsbutikken
Venneforening
Udlejning af lokaler
Links
 
 
 

 

      Undervisning Sønderborg slot      


Emneundervisning
Introduktioner og omvisninger
Andre tilbud
Reservation og praktiske oplysninger

undervisning
rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev

Bymuseet i Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Mølle
Ehlers Lertøjssamling

Historiecenter Dybbøl Banke
Højer Mølle
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet Brundlund Slot
Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft

Skærbæk
Slesvigske Vognsamling
Sønderborg Slot

 
 
Emneundervisning

Her følger en oversigt over de emner, der tilbydes undervisning inden for. Efter oversigten følger en indholdsbeskrivelse af de enkelte emner.
Der er mulighed for at springe til beskrivelsen ved at klikke på emnenavnet.

 

Emne

Klassetrin

Sønderborg Slots historie

4. kl. – GY/HF

Sønderborg i middelalderen

3. kl. – 10. kl.

Fra kælder til kvist (slottets historie for de yngste)

Bhk. – 3. kl.

Skolehistorie

Bhk. – 7. kl.

Børneleg og legetøj

Bhk. – 7. kl.

Det selvforsynende bondesamfund

8. kl. – GY/HF

Vore bedsteforældres tid

Bhk. – 10. kl.

Vore oldeforældres tid

Bhk. – 10. kl.

Sønderborg bys udvikling gennem tiden

6. kl. – GY/HF

Gætteleg

4. kl. – 10. kl.

Fra hør og uld til dragter og linned

Bhk. – 10. kl.

Gamle håndværk

3. kl. – 9. kl.

Høstskikke

2. kl. – 9. kl.

Christian 2. og Sønderborg

5. kl. – GY/HF

Dronning Dorotheas Kapel

6. kl. – GY/HF

Treårskrigen og dens baggrund

6. kl. – GY/HF

Krigen 1864

6. kl. – GY/HF

Tiden under tysk styre

7. kl. – GY/HF

Første Verdenskrig

7. kl. – GY/HF

Afstemning og Genforening

7. kl. – GY/HF

Sønderjylland under besættelsen

7. kl. – GY/HF

Historiemalerier

10. kl. – GY/HF

 

Emnebeskrivelser

Sønderborg Slots historie

Klassetrin

4. kl. – GY/HF

Varighed

50 - 60 minutter

Indhold

Med udgangspunkt i museets udstilling om slottet redegøres der for udviklingen fra borg til slot. Herefter bevæger vi os rundt til en række af de mest interessante rum på slottet, som er med til at understrege stedets historie. Antallet og arten af rum vil være afhængig af alderstrin.

 

Sønderborg i middelalderen

Klassetrin

3. klasse. – 10. klasse

Varighed

60 minutter

Indhold

Vi starter med en tur rundt om slottet. Undervejs fortælles der om borgens oprindelse og udvikling i perioden 1160-1520. Derefter går vi indenfor i slottet og ser på de middelalderlige bygningsrester og hører om deres brug og funktion.

 

Fra kælder til kvist – Sønderborg Slots historie for de mindste

Klassetrin

Bh.klasse – 3. klasse

Varighed

45 minutter

Indhold

Mens vi bevæger os fra slottets kældre og næsten helt op til kvisten, får eleverne mulighed for at høre om livet på slottet fra midten af 1500-tallet til begyndelsen af 1700-tallet. Slottets øvrige historie inddrages også i korte træk.

 

Skolehistorie

Klassetrin

Bh.klasse – 7. klasse

Varighed

45 minutter

Indhold

I museets udstilling om det sønderjyske skolevæsen fortælles der om skolegangen i perioden 1920-60. Eleverne får mulighed for at sidde ved de gamle skråpulte, mens vi læser, regner og skriver. Skolens forskellige fag og opbygning (især i Sønderborg købstad) gennemgås nøjere med de større klassetrin. Vi kommer selvfølgelig også ind på skoletugt og på en del af de traditioner, der var i løbet af skoleåret.

 

Børneleg og legetøj

Klassetrin

Bh.klasse - 7. klasse.

Varighed

45 minutter

Indhold

I undervisningsrummet fortæller vi, ud fra en lang række genstande, om børnenes vilkår og om deres leg i perioden 1900-70. Der fortælles om pige- og drengelegetøj og om, hvorledes man gennem legen lærte ting, som man kunne bruge i voksenlivet.

 

Det selvforsynende bondesamfund

Klassetrin

8. klasse - GY/HF

Varighed

45 minutter

Indhold

I det førindustrielle samfund var selvforsyningen livsnødvendig. Ud fra denne hovedbetragtning gennemgås, dels i undervisningsrummet dels i udstillingen, værktøjer og redskaber til slagtning, bagning, brygning, daglig madlavning, lysestøbning, tekstiltilvirkning og landbrugsarbejdet. Der trækkes linier op til nutiden med spørgsmål som ”Hvilke arbejdsprocesser udfører vi selv i dag ?” og ”Hvordan er arbejdsfordelingen i hjemmet?”.

 

Vore bedsteforældres tid

Klassetrin

Bh.klasse – 9. klasse.

Varighed

45 minutter

Indhold

I museets undervisningslokale belyses ud fra forskellige genstande fem temaer: beklædning (børn, kvinder og mænd), hygiejne, boligen, husholdning og legetøj set i forhold til perioden ca. 1930-60.

 

Vore oldeforældres tid

Klassetrin

Bh.klasse – 9. klasse.

Varighed

45 minutter

Indhold

Tøj og forskellige ting fra husholdningen ca. 1900-30 danner grundlaget for fortællinger om, hvordan det var, da oldemor og oldefar levede. Det foregår til dels i undervisningsrummet til dels i udstillingerne.

 

Sønderborg bys udvikling gennem tiden

Klassetrin

6. klasse – 9. klasse.

Varighed

45 minutter

Indhold

Ud fra en række kort og prospekter over Sønderborg gennemgås udviklingen i byen frem til midten af 1800-tallet. Herefter inddrages den byhistoriske udstilling med den store model over byen 1870. Hvis det ønskes, kan en række dias over forskellige huse i byen indgå. Vi kan også tilbyde en egentlig byvandring i den ældste del af Sønderborg.

 

Gætteleg

Klassetrin

4. klasse – 9. klasse.

Varighed

45 – 50 minutter

Indhold

Eleverne skal prøve at være museumsansat for en kort stund. En række genstande, især fra landhusholdningen, er grundlaget for elevernes ”arbejde”. Hver elev vælger en genstand og skal ud fra udseende, udsmykning, slidmærker og lugt prøve, om de kan regne ud, hvad det er for en genstand, de sidder med. Der kan udleveres ark med en række hjælpespørgsmål, hvis det ønskes.

 

Fra hør og uld til dragter og linned

Klassetrin

Bh.klasse – 10. klasse.

Varighed

45 – 50 minutter

Indhold

I udstillingen gennemgår vi redskaberne til forarbejdning af uld og hør. Arbejdsprocessen demonstreres og følges frem til de færdige tekstiler, hvis brug kommenteres ud fra de dragter, der er i udstillingen.

 

Gamle håndværk

Klassetrin

3. klasse – 9. klasse.

Varighed

45 minutter

Indhold

I museets håndværksudstilling fortælles indgående om tre håndværk: hjulmageren/karetmageren, smeden og skomageren. Hvis tiden tillader det, kan der afslutningsvis kort fortælles om maler, gørtler, urmager og rebslager. Ønskes det, kan andre håndværk inddrages, hvis vi på forhånd laver en aftale herom.

 

Høstskikke

Klassetrin

2. klasse – 9. klasse.

Varighed

50 minutter

Indhold

De gamle høstredskaber bruges til at fortælle om høsttiden i slutningen af 1800-tallet og frem til begyndelsen af 1900-tallet. At få høsten bjerget var meget vigtigt for bonden, derfor hjalp alle til, også børnene. Måske dukker en rigtig høstpige op? Spørgsmål som ”Hvad dyrkede man på marken?” og ”Hvad brugte man afgrøderne til?” berøres. Der sluttes af med at synge ”Marken er mejet” og i den forbindelse at høre om, hvilke skikke der var knyttet til høsttiden.

 

Christian 2. og Sønderborg

Klassetrin

5. klasse – 9. klasse.

Varighed

50 minutter

Indhold

Ved at følge i den tilfangetagne konges fodspor berettes der om den skæbne, der overgik Christian 2. Vi ser på borgens daværende udseende, hører om hans tid som konge og om hvorfor, det kunne ende så galt. Myten om hans fængselsophold gennemgås selvfølgelig også.

 

Dronning Dorotheas Kapel

Klassetrin

6. klasse – GY/HF

Varighed

45 minutter

Indhold

Undervisningen foregår i slottets absolut fornemmeste rum, slotskirken eller Dronning Dorotheas Kapel, som det også kaldes. Der foretages en bred og grundig gennemgang af rummets historie og kirkens inventar. Der sluttes af med en fortælling om det særprægede orgel og dets hemmeligheder.

 

Treårskrigen og dens baggrund

Klassetrin

6. klasse – GY/HF

Varighed

45 minutter

Indhold

Med udgangspunkt i Napoleonskrigenes afslutning i 1815 fortælles der om udviklingen i Europa og Slesvig-Holsten i første halvdel af 1800-tallet. De politiske og nationale modsætninger berøres som en vigtig brik i den problemstilling, der udløser det slesvig-holstenske oprør i marts 1848. Museets righoldige samling af billeder fra krigen inddrages i fortællingen om de tre krigsår.

 

Krigen 1864

Klassetrin

6. klasse – GY/HF

Varighed

45 minutter

Indhold

Museets store (gamle) model over området omkring Dybbøl Banke er den vigtigste genstand i historien om Danmarks sidste krig. Baggrunden for krigen og dens forløb på Als og Sundeved er indholdet i dette foredrag, der afsluttes med en redegørelse for følgerne af krigen.
Museet kan også tilbyde et alternativt forløb. I dette fortælles der uddybende om krigens baggrund, soldaternes og civilbefolkningens vilkår samt om de alvorlige følger, krigen fik for Danmark.

 

Tiden under tysk styre

Klassetrin

7. klasse – GY/HF

Varighed

45 minutter

Indhold

Vi starter i museets undervisningsrum, hvor der redegøres for den befolkningsmæssige og erhvervsmæssige udvikling i perioden 1865-1914. Vilkårene for at fastholde en dansk national identitet berøres og eksemplificeres ved brug af genstande. Undervisningen afsluttes i museets udstilling, hvor den nationale udvikling og brugen af nationale symboler fremdrages ud fra de udstillede genstande.

 

Første Verdenskrig

Klassetrin

7. klasse – GY/HF

Varighed

45 minutter

Indhold

I undervisningslokalet fortælles der ved hjælp af dias om baggrunden for ”den store krig”. Da Sønderjylland var under tysk styre, har mange sønderjyder deltaget i krigen. Deres skæbne og krigens uhyggelige aspekter fortælles der videre om i udstillingen.

 

Afstemning og genforening

Klassetrin

7. klasse – GY/HF

Varighed

45 minutter

Indhold

Vi starter i undervisningsrummet, hvor forholdene omkring afslutningen af Første Verdenskrig og muligheden for en afstemning gennemgås ved hjælp af dias. Valgkampen op til de to afstemninger kommenteres ud fra de mest udbredte former for valgpropaganda, afstemningsplakater, nødpengesedler og løbesedler. I udstillingen rundes emnet af med en redegørelse om afstemningsresultatet, og vi ser på de billedmæssige udtryk for Genforeningen.

 

Sønderjylland under besættelsen

Klassetrin

7. klasse – GY/HF

Varighed

45 minutter

Indhold

Hovedsageligt ved brug af dias behandles en række emner, som gjorde, at besættelsesårene forløb lidt anderledes i Sønderjylland end i det øvrige Danmark.

 

Historiemalerier

Klassetrin

9. klasse – GY/HF

Varighed

1 – 2 timer

Indhold

Museet viser i udstillingerne en række spændende, utraditionelle og fortællende malerier med indhold fra Slesvigs historie.

Med udgangspunkt i historiemalerierne tilbyder vi en gennemgang af karakteristika, indhold og opbygning. I udstillingerne prøver vi, evt. i mindre grupper, at arbejde med udvalgte malerier. Resultaterne af arbejdet kan evt. fremlægges i plenum.
pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·